Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2002

30 miljoner till nationella samlingar av biologiskt material

Formas delar ut 10 miljoner årligen 2002 – 2004 till museer, stiftelser och institutioner för att restaurera, bevara och utöka nationella samlingar till stöd för forskning om biologisk mångfald.

– Det finns samlingar som är ovärderliga för forskningen inom biologisk mångfald men som är i stort behov av restaurering och underhåll, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på Formas. Därför delar Formas ut medel till åtta samlingar.

Uppgradering av Naturhistoriska riksmuseets samlingar.
Syftet är att göra betydande delar av museets samlingar mer tillgängliga för vetenskapssamhället och intresserad allmänhet genom vård och dataregistrering. Stora mängder insamlat material behöver systematiseras och införlivas med museets huvudsamlingar. Magasin som innehåller samlingar som är utsatta för skadedjursangrepp ska moderniseras. Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, 10 500 000 kr.

Biodokumentation av samlingar på de botaniska och zoologiska museerna vid Lunds universitet. Samlingarna vid de botaniska och zoologiska museerna utgör de mest omfattande biologiska samlingarna i världen med bl a lavar, alger, insekter fågelskinn,fågelägg m m. Samlingarna ska registreras i moderna databaser för att bättre kunna
användas i forskningen. 6 240 000 kr.

Evolutionsmuseet – en resurs för biodiversitetsforskningen. Syftet är att förstärka insatser inom fyra områden för forskning kring taxonomi (namngivning och klassificering) och biologisk mångfald: kryptogamer, dvs svampar, lavar och alger, kärlväxter dvs växter med ledningsvävnader t ex ormbunkar, insekter samt evertebrater (ryggradslösa djur). Uppsala universitet, 5 850 000 kr.

Vård och ökad tillgänglighet till museets vertebrat-samlingar (ryggradsdjur). Museets samling på ca 100 000 vertebrater angreps av mögel på 90-talet och en sanering påbörjades. Finansieringen av saneringen tar slut 2002 och syftet är att komplettera saneringen och se till att erhållna resultat bibehålls. Samlingarna ska registreras och digitaliseras. Göteborgs Naturhistoriska museum, 2 100 000 kr.

Vård och tillgängliggörande av delar av museets evertebrat-samlingar (ryggradslösa djur), inklusive uppbyggnad av databas för land- (snäckor och sniglar) och sötvattensmollusker (snäckor och musslor). Syftet är att bygga upp en fullständig databas för svenska land- och
sötvattensmollusker, att montera, etikettera, bestämma och inordna museets skalbaggsmaterial,samt vissa delar av museets parasitiska maskar. Göteborgs Naturhistoriska museum, 1 800 000 kr.

Kompletterande verksamhet vid Herbarium GB (Göteborg); tillgängliggörande av vetenskapligt material. Huvudsyftet är tillgängliggöra kryptogamer (lavar och svampar) och
fanerogamer (fröväxter). Nordiskt och svenskt material vid Botaniska ska klassificeras, registreras och insorteras. Göteborgs universitet, 1 560 000 kr.

Dokumentation och digitalisering av botaniska samlingar vid stiftelsen inklusive publicering på nätet. Stiftelsens samlingar av nyttoväxter och kulturväxter ska läggas ut i
databaser på nätet. De mest värdefulla delarna av stiftelsens olika herbarier ska digitaliseras och publiceras på nätet och dessutom ska övriga delar av samlingarna katalogiseras och läggas ut på nätet. Bergianska Stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademien, 1 140 000 kr.

Vård av våtsamlingar och dataläggning av museets Generalkatalog. Syftet är att återställa museets samlingar av våtpreparat, dvs omläggning till sprit från formalin, påfyllning av sprit, byte av olämpliga burkar m m. Detta material ska datorregistreras och därmed göras tillgängligt. Göteborgs Naturhistoriska Museum, 900 000 kr.

Formas tilldelades 250 miljoner extra för perioden 2002-2004 för forskning om Biologisk mångfald och för forskning för en ekologiskt hållbar utveckling. 116 miljoner av dessa har redan fördelats. Med biologisk mångfald avses variationsrikedomen inom och mellan arter och bland ekosystem.

Kontaktinformation
För mer information, forskningssekreterare Per Haage, 08-775 40 53, per.haage@formas.se eller programchef Hans-Örjan Nohrstedt, 08-775 40 16, hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera