Artikel från Stockholms universitet
18 juni 2002

Arbetslöshet ur familjeperspektiv – en delad erfarenhet

Att arbetslöshet kan ha negativa konsekvenser för familj och barn vet vi men vi vet inte lika mycket om hur detta går till eller varför det ser ut så.Sara Ström har undersökt arbetslöshetens konsekvenser för familjer och barn i 1990-talets Sverige. I tre empiriska studier redogör hon för detta i sin nyligen framlagda doktorsavhandling vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. De tre studierna behandlar sambandet mellan föräldrars arbetslöshet och barns olycksrisker, hur arbetslöshet påverkar den könsliga fördelningen av hushållsarbete och slutligen om arbetslöshet påverkar beslutet om när par skaffar sitt första barn.

I en av få svenska studier om barn och deras föräldrars arbetslöshet konstaterar Sara Ström att barn med arbetslösa föräldrar löper en högre risk att råka ut för en allvarlig olycka jämfört med barn till förvärvsarbetande föräldrar. Hon finner samma resultat i två oberoende datamaterial, som samlats in under både hög- och lågkonjunkturer. Denna förhöjda olycksrisk verkar inte bero på selektion in i arbetslöshet beroende på föräldrarnas subjektiva välbefinnande, alkoholkonsumtion eller ekonomi. Studerar man enbart barn till föräldrar med högt välbefinnande osv, finns det fortfarande en överrisk för allvarliga olyckor. Vad den förhöjda olycksrisken däremot verkar hänga samman med inom den arbetslösa gruppen är om den arbetslöse föräldern mår dåligt psykiskt.

Även andra aspekter av människors liv verkar påverkas av om någon i familjen blir arbetslös. I avhandlingens andra empiriska kapitel visar Sara Ström att män och kvinnor som blir arbetslösa gör mer hushållsarbete jämfört med förvärvsarbetande män och kvinnor. Detta verkar dock hänga tätt samman med vilken arbetsmarknadsstatus partnern har. Mest hushållsarbete gör arbetslösa män och kvinnor som lever tillsammans med en heltidsarbetande partner. För första gången i svensk forskning har sambandet mellan arbetslöshet och aktivitet i hushållsarbete också undersökts över tid. Sara Ströms studie visar att både män och kvinnor minskar sin aktivitet i hushållsarbete när de återgår till förvärvsarbete. Ett intressant resultat är att tidigare arbetslösa män som åter får arbete fortfarande gör mer än männen i den kontinuerligt sysselsatta kontrollgruppen. En viktig fråga för framtida forskning är därför hur de långsiktiga konsekvenserna ser ut.

I avhandlingens sista kapitel undersöks om tidpunkten för det första barnet påverkas av arbetslöshet. Studien har den ovanliga egenskapen att den bygger på information om båda individerna i paret – både mannen och kvinnan, till skillnad från tidigare studier som byggt på information om enskilda män och kvinnor men inte par. Resultaten pekar på att arbetslöshet inte påverkar beslutet när man skaffar första barnet. Vad som däremot verkar hänga samman med detta beslut är parets högsta utbildningsnivå. Ju högre utbildningsnivå, desto större är sannolikheten för det första barnet. Även om arbetslöshet på makronivå enligt tidigare forskning hänger samman med den totala fertiliteten har arbetslöshet mindre betydelse för just de arbetslösa individerna eller paren.

Doktorsavhandlingens titel: A Shared Experience. Studies on Families and Unemployment.

Sara Ström kan nås på e-post. sara.strom@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera