Tema

Allvarlig psykisk ohälsa vanligt bland narkomaner

En studie av 3400 narkomaner i Stockholms län visar att 60 procent av dessa lider av allvarlig psykisk ohälsa, de flesta med symptom av borderline-typ och en mindre del med psykotiska personlighetsdrag. Ett oklart behandlingsansvar hos vårdgivare var relaterat till sämre psykisk hälsa.

I undersökningen ingick personer som använt narkotika under det senaste året. Halva gruppen var tunga missbrukare med intravenöst och/eller dagligt intag av narkotika. Drygt hälften var inrapporterade från socialtjänsten, en fjärdedel från kriminalvårdens frivård och resten från allmänpsykiatrin, olika institutioner eller avgiftningsenheter.

En enkät, som besvarades av personal inom vården, innehöll frågor angående narkotika- och alkoholmissbruk, den aktuella sociala situationen, tidigare tvångsingripanden, vårdutnyttjande och psykologiska problem. Den psykologiska delen var baserad på ett skattningsschema, Rating Ego Balance, som utvecklats för att operationalisera det psykoanalytiska begreppet personlighetsorganisation (PO) uttryckt i kritiska jag-funktioner.

Andelen kvinnor var 27 procent. Till skillnad från tidigare rådande uppfattning visade sig kvinnorna inte ha mer allvarlig psykisk ohälsa än männen. De hade generellt bättre jag-funktioner, speciellt gällande realitetsbedömningar och neutralisering av aggression. Kvinnorna visade däremot i högre grad tecken på relationssvårigheter och depression.

Det fanns ett starkt samband bland männen mellan missbrukets svårighetsgrad och borderline PO, och mellan ett oklart missbruksmönster och psykotisk PO. Bland männen hade också ett samtidigt dominerande alkoholmissbruk starkt samband med psykisk ohälsa.

Omkring 70 procent av missbrukarna hade haft tre eller färre kontakter med vårdgivare under det senaste året. Fler kontakter och samordningsproblem dem emellan var relaterat till sämre psykisk hälsa. Ett oklart behandlingsansvar hos vårdgivarna var starkt relaterat till psykotisk PO hos männen.

Avhandlingens titel:
Psychopathology, treatment utilization and gender in relation to substance abuse

Författare:
Ulla Bertling, Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykoterapi,
tel. 08-508 25724, mail: ulla.bertling@sot.stockholm.se

Disputation:
Fredag 14 juni 2002, kl. 9.00, Sal Bertil, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna.

Allvarlig psykisk ohälsa vanligt bland narkomaner

 lästid ~ 1 min