Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2002

Vägar till bättre arbetsmiljöarbete

Små företag återfinns ofta i riskfyllda branscher.Därför är det givetvis viktigt att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete i den typen av företag.Men utvecklingen av krav på arbetsmiljöarbete har gått mot en ökad formalisering – något som visat sig svårt att införa i små företag.I doktorsavhandlingen Formalisering som hinder och möjlighet i små företag. En studie av arbetsmiljöarbete ur ett lärandeperspektiv fikuseras på de svårigheter som finns i små företag för att möta de nya kraven.

Sammanlagt har doktoranden bakom avhandlingen, Camilla Axelsson, studerat tio företag i två år, gemensamt för dem är att de försökt formalisera arbetsmiljöarbetet i företagen. I studien används ett lärandeperspektiv för att öka förståelsen för hur människor förhåller sig till och handlar i arbetsmiljöfrågor.

Flera tidigare studier om små företag beskriver dem som informellt organiserade, familjära och flexibla. Camilla Axelssons studie visar att dessa förhållanden inte behöver vara positiva för arbetsmiljöarbetet i företagen – och därmed inte heller för de anställdas möjligheter att vara delaktiga i det.

Axelsson har funnit att det i en majoritet av de studerade företagen finns svårigheter att formalisera arbetet och att flera av företagsledarna inte heller prioriterade en sådan formalisering eftersom de anser att arbetet fungerar bra informellt. En förändring av företagens arbetssätt skulle så att säga i första hand tillfredsställa myndigheternas krav – inte det faktiska arbetsmiljöarbetet.

Men företagsledarnas inställning skilde sig från många av de anställdas – de sistnämnda vill ha mer tydliga ramar för arbetsmiljöarbetet. Företagsledarna lägger ett stort ansvar på de anställda när det gäller vem som ska ta initiativet i olika arbetsmiljöfrågor, de anställda lägger ett stort ansvar för detta på företagsledarna.
Detta har lett till att det på flera av de studerade företagen råder ett slags status quo – företagsledning och anställda inväntar motpartens initiativ.

– Det finns således rutiner och regler i små företags sätt att hantera arbetsmiljöarbetet som kan hindra en utveckling av arbetsmiljön. Svårigheten i att förändra arbetsmiljöarbetet ligger inte alltid i praktiska lösningar utan handlar om att förändra själva förhållningssättet till frågorsom rör arbetsmiljön, säger Camilla Axelsson.

– Styrkan i de små företagen är att företagsledarna värderar de anställdas arbete högt och litar på dem, och de anställda litar på sin företagsledare. Att förena de styrkor företagens litenhet medför och ett mer formaliserat arbetssätt skulle kunna vara positivt för arbetsmiljöarbetet i små företag.

Camilla Axelsson, som disputerar fredagen den 7 juni, är född och uppvuxen i Oskarshamn. Efter gymnasiet läste hon pedagogik och avlade sin filosofie magisterexamen i pedagodik vid Uppsala universitet 1998.
Samma år flyttade Camilla Axelsson till Luleå och inledde sina doktorandstudier vid Institutionen för arbetsvetenskap, avdelningen för industriell produktionsmiljö.

Upplysningar: Camilla Axelsson, tel. 0920-49 29 96, camilla.axelsson@arb.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera