Tema

Hur läser elever med invandrarbakgrund?

I Stockholm utgör elever med invandrarbakgrund ungefär en fjärdedel av alla elever. Läsning är en central färdighet av betydelse för elevers möjligheter att lyckas i skolan. Hur elever med invandrarbakgrund läser är ämnet för en doktorsavhandling i internationell pedagogik


Ulf Fredriksson jämför läsförmågan hos 11 179 elever med invandrarbakgrund i årskurs 3 i Stockholms skolor under åren 1993 – 1999 med 33 915 ”svenska” elever under samma period. De svenska eleverna läser bättre än eleverna med invandrarbakgrund. På test där eleverna enbart läste fristående ord var skillnaden mindre än när eleverna läste hela texter. Elever med invandrarbakgrund var kraftigt överrepresenterade i de skolor som hade de lägsta medelvärdena på testen.

När olika grupper av elever med invandrarbakgrund jämfördes med varandra så fanns stora skillnader. Elever som var födda och uppvuxna i Sverige läste bättre än de som själva invandrat. Elever från några språkgrupper läste lika bra och i något fall t.o.m. bättre än de svenska eleverna, medan elever från andra språkgrupper hade resultat på lästesten som var betydligt under de svenska elevernas resultat. När elever med invandrarbakgrund som deltagit i modersmålsundervisning eller gått i tvåspråkiga klasser jämfördes med de som ej deltagit i någon modersmålsundervisning fanns inga skillnader mellan gruppernas medelvärden på lästesten på svenska.

När resultaten på lästest för elever som 1994 gick i årskurs 3 och 1999 i årskurs 8 (alltså till stor del samma elever, men fem år äldre) jämfördes var skillnaden i testresultat mellan de svenska eleverna och de elever med invandrarbakgrund som bott hela livet i Sverige den samma 1999 som 1994.


Doktorsavhandlingens titel: Reading Skills among Students of Immigrant Origin in Stockholm.

Disputationen äger rum lördag 8 juni kl. 10.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är professor Pirjo Linnakylä, University of Jyväskylä, Finland.

Ulf Fredriksson kan nås på telefon 0032 2 224 06 11 (arbete) eller 0032 486 44 63 74 (mobil), e-post: ulf.fredriksson@ei-ie.org.

.

.

Hur läser elever med invandrarbakgrund?

 lästid ~ 1 min