Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2002

Första avhandlingen om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån

Dubbelt så många flickor som pojkar har rymt eller kastats ut hemifrån, ett flertal har invandrarbakgrund och de flesta är i åldrarna 15 till 18 år. Nästan hälften lever i splittrade och resurssvaga familjer. Uppfostran är ofta auktoritär och missbruk och våld är vanliga inslag i ungdomarnas uppväxtbakgrund.

Detta framgår i den första doktorsavhandlingen om ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån. Den har nyligen lagts fram av Yvonne Sjöblom vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Ungdomar som rymmer eller kastas ut hemifrån och som därför kommer i kontakt med socialtjänsten tillhör en grupp ungdomar som aldrig tidigare beskrivits i svensk forskning även om internationell forskning tidigare visat att detta är en grupp ungdomar som är utsatta för risker av att fara illa både innan och efter uppbrottet hemifrån.

Yvonne Sjöblom har intervjuat ungdomar som levde på gatan och även intervjuat ungdomar och deras föräldrar om varför ungdomen rymde eller kastades ut hemifrån. Hon har vidare intervjuat samtliga tjugo arbetsgrupper inom Stockholms socialtjänst som arbetade med barn och ungdomar om deras förståelse och föreställningar om sådana ungdomar. Hon har också undersökt 96 ärenden om sådana ungdomar genom att intervjua socialsekreterare som varit ansvarig handläggare i ärendet.

När socialtjänsten skall handlägga dessa ärenden finns i praktiken två tillgängliga strategier. Det som prövas först är att försöka lappa ihop konflikten mellan ungdom och föräldrar och få den unge att flytta hem igen. Ofta görs stora ansträngningar för att lyckas med detta. Fungerar inte den strategin placeras många av dessa ungdomar i familjehem eller på någon institution. Dessa familjer har ofta en komplex problembakgrund och socialtjänsten har få typer av insatser och alternativa boendeformer att erbjuda dessa ungdomar. Det finns få alternativ mellan att bo hemma och att bo på hem som socialtjänsten tillhandahåller. Det visade sig att det var få unga som flyttar hem igen efter denna typ av uppbrott.

I avhandlingen diskuteras vilken betydelse och vilka konsekvenser avsaknaden av ett ungdomsperspektiv till förmån för ett familjeperspektiv inom socialtjänsten kan få för ungdomar som rymmer och kastas ut hemifrån på deras väg mot vuxenblivande.

Dessutom innehåller avhandlingen fyra fallstudier där en ungdom respektive förälder som har erfarenhet av rymning/utkastning kommer till tals. I de andra fallstudierna analyseras två socialsekreterargrupper som arbetar utifrån olika utgångspunkter med dessa ungdomar och deras familjer.


Doktorsavhandlingens titel: “På väg ut”. När ungdomar rymmer och kastas ut hemifrån – ur socialtjänstens perspektiv.

Yvonne Sjöblom kan nås på 08-674 73 57,e-post yvonne.sjoblom@socarb.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera