Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2002

Fusk med förbjuden färg

Båtägare använder bottenfärger som innehåller otillåtna medel trots att det finns godkända alternativ. Kemikalieinspektionens förbud från januari 2000 mot giftiga båtbottenfärger får därför inte den effekt man önskade. Det visar en undersökning gjord vid Göteborgs universitet. Resultaten visar också att man genom relativt enkla vattenprover kan upptäcka fusket och kanske rentav spåra och avslöja dem som fuskar.

Båtbottenfärger används för att undvika att djur eller växter fäster på båtbotten eftersom vattenmotståndet ökar då. Det i sin tur gör att det går åt mer bränsle och att båten inte går lika fort. Dessutom ställer påväxten
till med besvär för båtägaren som tvingas skrapa sin båt inför vinterförvaringen. Så gott som alla båtbottenfärger som finns idag innehåller ett eller flera gifter som läcker ut i det omgivande vattnet.

Undersökningen gjordes som del i en avhandling som kommer att läggas fram i januari 2003 om hur farliga båtbottenfärgerna är för miljön. Forskargruppen
mätte halterna av gifter från båtbottenfärger i ett par hamnar runt Lysekilunder båtsäsongen år 2000. Ett par gånger i månaden tog man vattenprover och skickade iväg dem för kemisk analys.

När man tittade på provsvaren från en typisk småbåtshamn, utan några större båtar, hittade man bland annat giftet tributyltenn som bara får användas i färger för stora, oceangående fartyg. Tributyltennet läcker från färgen ut i
vattnet runt fartyget och bryts där ner i flera steg. När det bryts ner bildas giftiga rester som är mycket långlivade och kan ligga kvar under flera år i bottensedimenten. Vid muddring eller andra störningar kan de
giftiga resterna åter komma ut i vattnet och ställa till skada. När man tar vattenprov kan man genom att titta på fördelningen av tributyltenn och restprodukter se om det är fråga om färska utsläpp eller om det har kommit
från bottensedimenten. I den undersökta småbåtshamnen visade proverna att utsläppet var färskt och kom från båtar i närheten. Eftersom det inte ligger några stora fartyg i småbåtshamnen verkar det troligt att fritidsbåtägare
har fått fartygsfärg via kontakter på något båtvarv.

Tributyltenn förbjöds i så gott som hela Europa på båtar mindre än 25 meter i början av nittiotalet efter larmrapporter om oönskade sidoeffekter. En av
sidoeffekterna var att ostronens skal deformerades samt att deras fortplantning stördes, något som orsakade kraftiga reaktioner i framförallt Frankrike där ostronodling är en miljardindustri. I svenska vatten var den kanske allvarligaste effekten att de smådjur som fisk och fiskyngel lever på skadades. Eftersom de grunda bottnar där småbåtshamnarna finns samtidigt är barnkammare för yngel och småfisk anser man att dessa färger är extra
olämpliga för småbåtar. För oceangående fartyg är färgerna fortfarande tillåtna, men år 2003 förbjuds de även för dem eftersom riskerna visat sig allvarligare än man tidigare trott.

Ett annat ämne man fann i proverna var diuron. Det är totalförbjudet i Sverige sedan flera år eftersom det är cancerframkallande. I danska bottenfärger däremot, användes det fram till för ett år sedan. Eftersom proverna togs under lång tid kunde man se hur mängden av det förbjudna ämnet varierade under vår, sommar och höst. Med ledning av dessa variationer kunde forskargruppen sluta sig till att det förmodligen var en enda båt i hamnen som hade målats med förbjuden bottenfärg inköpt i Danmark. Man kunde till
och med se när båten sattes i sjön och vilka veckor som båtägaren var ute på semesterseglats.

Sedan förbudet mot de gamla båtbottenfärgerna trädde i kraft har diskussionens vågor gått höga bland båtägare och andra intresserade. Olika sorters fusk har varit vanligt och risken för upptäckt liten, något som nu alltså kan komma att ändras.

Pressmeddelandet kan även läsas på:
http://www.science.gu.se/press/2002/frederick_gronvall.shtml

Frederick Grönvall, Göteborgs universitet
Botaniska institutionen, Fysiologisk botanik
Telefon: 0706-732 940
E-post: frederick.gronvall@fysbot.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson, Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera