Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2002

En obegränsad ekonomisk tillväxt?

Eva Friman visar i sin avhandling att begreppet ekonomisk tillväxt togs i bruk först vid mitten av 1900-talet. I samband med att begreppet introducerades växte också en ny förståelse fram kring möjligheten av en obegränsad ekonomisk tillväxt och tillväxten fick – från att ha varit en förhoppning – rollen av mål i sig.

För att legitimera det nya sättet att tala och tänka om tillväxt, gavs en bild av den klassiska nationalekonomin som dyster i sina framtidsutsikter, medan den egna neoklassiska teorin beskrevs som optimistisk och realistisk.
Under 1950-talet kunde ekonomer använda de nya tillväxtmodellerna i den fram-växande utvecklingsdiskussionen, och de fick därigenom stort inflytande i den. Utveckling kom därigenom att reduceras till ekonomisk utveckling, som i sin tur reducerades till ekonomisk tillväxt. Här blev tillväxten en metaberättelse om ökning av människans välstånd – en berättelse att föras ut över hela världen.

Tanken på obegränsad ekonomisk tillväxt mötte motstånd under 1960- och 1970-talen. Kritiker menade att den skapade ökande fattigdom i låginkomstländer, en accelererande miljöförstöring, samt själslig alienering bland människor i höginkomstländer. Ekonomkåren gick till enat försvar för tillväxten. Avhandlingen visar att den hätska debatt som följde i grunden handlade om en strid om vetenskaplig legitimitet och det moderna projektet.

När vi kommer fram emot 1990-talet står två bilder av det ekonomiska systemets natur – och därmed den obegränsade ekonomiska tillväxten – mot varandra. Den ena är ekonomin som autonom och den andra ekonomin som ett system beroende av yttre ekologiska ramar. En ekonomistisk och en ekologistisk världsbild, som kommer fram till olika slutsatser om den obegränsade ekonomiska tillväxtens möjlighet.

I avhandlingen sätts tillväxtdiskursen in i sammanhanget framstegstro, utvecklingstro och ekomodernism. Språk, vetenskap och makt har ett stort förklaringsvärde när det gäller att förstå varför idén om den obegränsade ekonomiska tillväxten haft en så stark attraktionskraft i vårt samhälle.


Torsdagen den 6 juni försvarar Eva Friman, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln No Limits: The 20th Century Discourse of Economic Growth. Svensk titel: Utan gränser: 1900-talets diskurs om ekonomisk tillväxt. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Samhällsvetarhuset, sal 205 H. Fakultetsopponent är Docent Johan Hedrén, Tema, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Eva Friman nås på:
Telefon: 08-582 44 601, 070-744 00 13
E-post: eva.friman@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera