Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 maj 2002

Invigning av den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete

Måndagen den 27 maj hälsar Umeå universitets rektor Inge-Bert Täljedal de 21 doktoranderna vid den Nationella forskarskolan i pedagogisk arbete välkomna.

Tid: 11.00 – 12.00
Plats: Samhällsvetarhuset sal S 217

Den 23 -31 maj har den nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete sitt första internat. Forskarskolans doktorander som kommer från olika universitet och högskolor träffas för första gången. Umeå universitet som är värdhögskola för forskarskolan står också som värd för det första internatet. Samtliga doktorander bor på Uman Home Hotel där de också äter.

Doktoranderna kommer att påbörja sin introduktionskurs under internattiden. Under perioden kommer även doktorandernas avhandlingsplaner att diskuteras. Mellan internaten, som även kommer att hållas vid de olika partnerhögskolorna, håller doktoranderna kontakt via ett webbaserat konferenssystem.

Kontaktperson: Per-Olof Erixon, föreståndare för forskarskolan
Tel: 090-786 64 36
Mobil: 070-550 86 05
E-post: per-olof-erixon@educ.umu.se

Bakgrund:
Regeringen föreslog i den forskningspolitiska propositionen år 2000 att 16 nationella forskarskolor skulle bildas. Umeå universitet utsågs som värdhögskola och därmed huvudansvarig för en nationell forskarskola i pedagogiskt arbete och för en forskarskola i genusvetenskap.

Forskarskolan i pedagogiskt arbete ingår i en nationell utbyggnad av forskning och forskarutbildning i anslutning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Att vara värdhögskola innebär att ha det samordnande och formella ansvaret för forskarskolan. Partnerhögskolor till forskarskolan i pedagogiskt arbete är: Karlstad universitet, Örebro universitet, Malmö högskola, Högskolan Dalarna , Lärarhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad.

En av avsikterna med forskarskolan är att bredda forskarutbildningen och forskningen med anknytning till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Pedagogiskt arbete är ett yrkesinriktat forskarutbildningsområde med syfte att bidra till professionsutveckling bland de pedagogiskt yrkesverksamma, till vilka även lärarutbildarna hör.

Forskning och forskarutbildning i pedagogiskt arbete ska bidra till utveckling av vetenskapligt baserad kunskap och teoribildning om kunskapsbildning, pedagogiskt yrkesverksammas arbete, elevers utveckling och hur dessa processer är relaterade till och formade av de ekonomiska, politiska och sociala sammanhang av vilka de är en del.

Följande exempel, som knyter an till aktuell forskning och forskningsuppbyggnad inom området vid de medverkande högskolorna, kan nämnas:

° Den pedagogiska yrkesverksamhetens innehåll, förändring, yttre ramar och samhällskontext.
° Den mångkulturella förskolan/skolan och frågan om bland annat integration och segregation. I vidgad mening gäller området också rasism och frågor om det pedagogiska arbetets värdegrund.
° Frågeställningar kring lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet i ett könsteoretiskt perspektiv.
° Skolämnenas framväxt, utveckling och gestaltning vad gäller undervisningsinnehåll och arbetsformer i undervisningen, bland annat forskning kring de estetiska ämnena samt forskning om förskolans/fritidshemmens innehåll.
° Frågor om den pedagogiska yrkesverksamhetens knytning till olika skolämnen och/eller skolformer, det vill säga framväxten av olika kategorier inom lärarprofessionen.
° Frågor om språk och kultur i pedagogisk praktik. Nära sammanhängande härmed är frågor som rör kultur och skapande, kulturell identitet, kulturella värderingar och kulturmöten, ungdomskultur och kulturanalys i relation till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.
° Lärarutbildningens utveckling och betydelse i formandet av den pedagogiska yrkesverksamheten.
° Informationstekniken inom såväl lärarutbildningen som den pedagogiska yrkesverksamheten.
° Betydelsen och resultaten av olika former av extern och intern styrning och kontroll av det pedagogiska arbetet och den pedagogiska yrkesverksamheten.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera