Artikel från Umeå universitet
22 maj 2002

Filosofiska reflektioner över tid, beständighet och orsakssamband

Avhandlingen diskuterar förhållandet mellan olika uppfattningar om tid, beständighet och kausalitet, och utvalda metafysiska problem i anknytning till dessa uppfattningar.

Rögnvaldur Ingthorsson, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, skiljer i sin avhandling på två olika uppfattningar om tid, två olika uppfattningar om beständighet och två olika uppfattningar om kausalitet. Ingthorsson hävdar att det finns en naturlig koppling mellan de olika alternativen sådan att de tillsammans bildar två sammanhängande men ömsesidigt oförenliga uppfattningar: den dynamiska respektive statiska uppfattningen om tid, beständighet och kausalitet. Författaren förespråkar en dynamisk uppfattning.

Ingthorsson påpekar att den dynamiska uppfattningen kan betraktas som överensstämmande med vår erfarenhet av världen medan den statiska uppfattningen väsentligen innebär ett förnekande av vissa centrala drag hos vår erfarenhet, bland annat förnekar den att det finns en objektiv skillnad mellan framtid, nutid och förfluten tid, att bestående objekt är helt och fullt närvarande i varje ögonblick, och att orsaker åstadkommer sina verkningar.

De metafysiska problem som behandlas är, för det första, J.M.E. McTaggarts och David Lewis argument för att den dynamiska uppfattningen är motsägelsefull. Ingthorsson hävdar att dessa argument är cirkulära; de förutsätter antaganden som bara är förenliga med en statisk uppfattning, vilket visar att de förutsätter vad de ämnar bevisa, nämligen att verkligheten
inte är dynamisk utan statisk.
För det andra stöder Ingthorsson uppfattningen att om den statiska uppfattningen är riktig, så innehåller världen ingen förändring i egentlig mening, och att detta utesluter möjligheten att ge naturliga förklaringar till varför nya sakförhållanden uppstår.
För det tredje presenterar Ingthorsson en ny uppfattning av orsakssambandens grundläggande natur. Han föreslår att den traditionella uppfattningen att orsaker är utifrån kommande påverkan som ensidigt åstadkommer en förändring i det ting som påverkas, bör överges. I stället bör förändringar betraktas som en produkt av en ömsesidig påverkan mellan ting.

Rögnvaldur är född och uppvuxen på Island, men bosatt i Umeå sedan 1989.
Han nås på:
Tel: 090-786 78 03
E-post: rognvaldur.ingthorsson@philos.umu.se

Fredagen den 31 maj försvarar Rögnvaldur Ingthorsson, institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Time, Persistence, and Causality: Towards a Dynamic View of Temporal Reality. Svensk titel: Tid, beständighet och kausalitet: mot en dynamisk uppfattning av den temporala verkligheten.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal F.
Fakultetsopponent är prof. E.J. Lowe, University of Durham, England.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera