Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2002

Oron över ungdomars fysiska inaktivitet kanske obefogad

Under senare tid har det framförts en oro över att dagens barn och ungdomar är inaktiva, och att en stor del av de ungas fritid utgörs av stillasittande aktiviteter såsom TV, video och dataspel. Detta anses vara en huvudorsak till den ökande andelen av barn och ungdomar som klassificeras som överviktiga eller feta. Men de vetenskapliga sambanden mellan omfattningen av fysisk aktivitet och de ungas hälsoutveckling, till exempel övervikt, är svaga.

Vidare vet man inte hur omfattningen av fysisk aktivitet har förändrats över tid och inte heller om dagens unga verkligen är fysiskt inaktiva. Orsaken är att mätmetoderna för att uppskatta omfattningen av fysisk aktivitet har varit bristfälliga. Under senare år har ett antal objektiva metoder, såsom dubbelmärkt vatten-metoden, kontinuerlig hjärtfrekvensregistering och aktivitetsmätare, så kallade accelerometer, utvecklats. Ulf Ekelund disputerar för doktorsexamen 6 maj med avhandlingen “Assessment of physical activity and energy expenditure in adolescents” (Bestämning av fysisk aktivitet och energiförbrukning hos ungdomar). Avhandlingen syftar till att öka förståelsen för användbarheten och tillförlit-ligheten av olika mätmetoder då de används i grupper av normalaktiva respektive högaktiva ungdomar, samt att ge ytterligare kunskaper om omfattningen av fysisk aktivitet i ungdomsgruppen.

Sammantaget har 157 slumpmässigt utvalda ungdomar i åldrarna 14 till 15 år och 8 frivilliga unga idrottsmän ingått i studierna. Samtliga mätningar av fysisk aktivitet har genomförts under normalt levnadsförhållande, det vill säga i det dagliga livet. Dessa bestämningar har genomförts i nära anslutning till omfattande fysiologiska mätningar i laboratoriet. Resultaten har bland annat visat att en relativt enkel aktivitetsregistrering med dagbok är jämförbar med mera komplicerade metoder för grupper av ungdomar. Vidare har fördelar och nackdelar med de olika metoderna tydligt påvisats. Det har också framkommit att ungefär 30 procent av ungdomarna inte var fysisk aktiva i enlighet med de rekommendationer om fysisk aktivitet som i dag anses vara förenade med en gynnsam hälsoutveckling.

Avhandlingen bidrar till att öka vår förståelse för vilka metoder som är lämpliga att använda då omfattningen av fysisk aktivitet ska bestämmas. Därmed kommer det att finnas möjlighet att öka vår förståelse för sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa hos den växande individen, vilket i sig skapar förutsättningar att uttala sig om huruvida dagens barn och ungdomar är tillräckligt fysiskt aktiva. Något som det idag inte finns vetenskapligt underlag för.

Kontaktinformation
Ulf Ekelund är verksam vid institutionen för idrott och hälsa vid Örebro universitet. Han disputerar vid Karolinska Institutet för medicine doktorsexamen den 6 maj, klockan 10.00, i seminarierummet, Plan 6, CNT, NOVUM, Hälsovägen 7, Huddinge.

För mer information, kontakta Ulf Ekelund på telefon 019-30 33 71, 0704-84 19 71 eller
e-post: ulf.ekelund@ioh.oru.se.

Fotografi på Ulf Ekelund finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen
http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera