Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 maj 2002

Många förväntningar på instabila forsknings- och utvecklingsenheter

Ekonomiska, organisatoriska och politiska förändringar inom den offentliga sektorn har ökat behovet av kunskap och nya samverkansformer mellan kommuner och högskolor/universitet, och praktiker och forskare. Detta behov förklarar bland annat det ökade antalet lokala forsknings- och utvecklingsenheter (FoU-enheter) inom den kommunala sociala sektorn under senare delen av 90-talet. Det framkommer i Mats Ekermos avhandling “Den mångtydiga FoU-idén – lokala FoU-enheters mening och betydelse”.

Lokala FoU-enheter inrättas för att utveckla och förnya det kommunala sociala arbetet och man kan sammanfatta FoU-enheters verksamhetsidé med tre nyckelsatser:
1. En praktiknära kunskapsutveckling
2. Samspel forskning-praktik
3. Deltagande från praktiker

I avhandlingen framkommer att lokala FoU-enheter är ett instabilt och föränderligt fenomen till vilket många förväntningar är knutna. Kommunala initiativ till lokala FoU-enheter kan ses som en kritik mot den akademiska forskningen för att vara otillräcklig och visa för lite intresse för mer praktiknära frågor och kunskapsbehov i det sociala arbetet. Betraktat som ett organisatoriskt verktyg förväntas lokala FoU-enheter leda till ökad ändamålsenlighet och effektivitet i det sociala arbetet. Ekermos avhandling visar också på FoU-enheters symboliska betydelse. Forskning och utveckling är termer förknippade med starka positiva värden. Genom att inrätta en lokal FoU-enhet signalerar man mot omvärlden att man är en modern och kunskapsinriktad organisation. Detta har sammantaget bidragit till att lokala FoU-enheter utgör ett populärt organisationskoncept som vunnit spridning inom kommuner och kommunala socialtjänster.

Verksamheten vid lokala FoU-enheter har en stor bredd och handlar bland annat om kompetensutveckling av anställda och metoder för utvärdering och uppföljning av verksamheter. Mångfalden ger samtidigt ett splittrat intryck där FoU-enheter framträder som frikopplade från sina moderorganisationer. Föreställningen om den rationella kommunen som inrättar FoU-enheter för utveckling och förnyelse av moderorganisationen håller inte riktigt då FoU-enheterna samtidigt visar sig vara indragna, medvetet eller omedvetet, i olika interna organisationskonflikter. På individnivå har FoU-verksamheten olika betydelser varav en del även står i konflikt med FoU-enhetens officiella mål. För praktiker framstår dock att medverkan i FoU-projekt har utgjort ett välgörande avbrott från vardagsarbetet och har upplevts utvecklande och stimulerande. Man har mött forskare som visat förståelse för det sociala arbetets komplexitet och socialarbetares utsatthet i yrket, varför man även kan tala om en personalvårdande betydelse i FoU-verksamheten.

Kontaktinformation
Mats Ekermo disputerar för filosofie doktorsexamen i socialt arbete fredagen 3 maj, klockan 10.00 i Hörsal D, Örebro universitet. För mer information, kontakta Mats Ekermo på telefon 016-15 34 46.

Fotografi på Mats Ekermo finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera