Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2002

22 miljoner kronor till Stadens offentliga rum

Hur skapas vardagliga mötesplatser för människor från olika befolkningsgrupper? Vilken påverkan har det lokala mikroklimatet på hur vi använder platser? Hur används det offentliga rummet i medelstora nordiska städer? På vilket sätt utvecklar vi barnvänliga städer? Formas har beviljat medel till fyra ämnesövergripande forskningsprojekt som försöker svara på dessa frågor.

– Vi ville få in projektförslag som präglades av en helhetssyn med ämnesövergripande samverkan mellan humanistiskt-samhällsvetenskapliga och naturvetenskapligt- tekniska forskningsområden, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. Forskningen skulle behandla den fysiska och arkitektoniska utformningen och lokaliseringen av stadens offentliga rum i relation till människors vardagsliv och användning av stadsmiljön.

Flera intressanta förslag kom in och efter en internationell bedömning har följande fyra fått medel:

Det offentliga rummets gränsöverskridande potential i den segregerade staden
Hur sammanlänkas olika stadsdelar och hur skapas vardagliga mötesplatser för människor från olika befolkningsgrupper? Sociologer och arkitekter gör fältstudier i bl a Kista, Flemingsberg, Skärholmen/Kungens Kurva och Rinkeby/Spånga.
Totalt: 6 630 000 kr. Katarina Nylund, Chalmers, nylund@arch.chalmers.se ,
tel: 031-772 24 37

Urbana klimatrum
Forskarna ska kartlägga människors användning och beteende kring utvalda platser i Göteborgs och Luleås innestäder med utgångspunkt ifrån det mikroklimat som också studeras. Projektet leds av en arkitekt, en naturgeograf och en miljöpsykolog. Totalt: 5 390 000 kr. Ulla Westerberg, Högskolan i Gävle, ulla.westerberg@hig.se ,
tel 026-64 81 64

Bruket av offentliga rum i medelstora städer i Norden. Flerkärnighet och dess utmaningar.
Några medelstora städer ska studeras utifrån värdet av olika offentliga rum och drivkrafterna i planeringen och utformningen av dessa. Forskarna är specialiserade på bl a samhällsplanering och vetenskapsteori. Totalt: 5 080 000 kr. Christer Bengs, NORDREGIO, christer.bengs@nordregio.se , tel: 08-463 54 00

Barn och platser i staden – tillgänglighet, användning, inflytande.
Forskarna vill fördjupa sig i utvecklandet av barnvänligare platser med inspiration av FNs konvention för barnets rättigheter. De vill studera platser i innerstadsmiljöer där risk för förtätningar finns och undersöka ytterstadsmiljöer med sociala problem. Projektet leds av två miljöpsykologer och en landskapsarkitekt. Totalt 4 900 000 kr. Maria Nordström, Stockholms universitet, maria.nordstrom@humangeo.su.se ,
tel: 08-16 48 39

2001 anvisade regeringen 20 nya miljoner för ämnesövergripande forskning. Formas förstärkte budgeten med 26 miljoner och beslutade att satsa på tre program åren 2001-2005 – Stadsmiljö och hållbar utveckling med inriktning på Stadens offentliga rum, Risker och riskbedömning med biologins utveckling inom de areella
näringarna (12 milj) samt Ekonomi för ett hållbart samhälle (beslut fattas 13 juni).

Kontaktinformation
För mer information kontakta forskningssekr. Ingela Söderbaum, ingela.soderbaum@formas.se eller
forskningssekr. Kristina Björnberg, kristina.bjornberg@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera