Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2002

12 miljoner till forskning om risker med GM-växter

Gentekniken utvecklas mycket snabbt. Det går att genmodifiera växter, djur och mikro-organismer. Men vilka risker innebär det att introducera genmodifierade organismer? Konkurrerar genetiskt modifierade arter ut redan befintliga och hur påverkas hela ekosystemet? Liknande riskbild finns när existerande arter introduceras i stor skala som t ex vid biologisk bekämpning.

– Utvecklingen av metoder för riskbedömning utvecklas inte i samma takt som gentekniken och det är viktigt att forskningen tar fart så att vi får fram verktyg så att vi kan bedöma de eventuella konsekvenser som gentekniken kan ha på miljön, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare. Därför satsar Formas på ämnesövergripande projekt inom detta område.

Följande fyra projekt har fått medel inom området Risker och riskbedömning med biologins utveckling inom de areella näringarna:

Riskbedömning av användandet av mikroorganismer för biologisk bekämpning av patogena svampar. Forskarna ska undersöka hur biologiska bekämpare sprids i miljön. Två olika system studeras, dels en bakteriestam av släktet Pseudomonas som angriper skadesvampar på stråsäd, dels svampen Phlebiopsis gigantea som används för biologisk bekämpning av rotröta på gran.
Totalt: 3 900 000 kr. Professor Jan Stenlid, jan.stenlid@mykopat.slu.se , tel: 018-67 18 07

Riskbedömning vid användning av transgena insektresistenta oljeväxter.
I projektet studeras nya metoder för att göra oljeväxter mer resistenta mot rapsbaggar. Risken för spridning och etablering av gener för insektsresistens utanför fältet samt risken för negativa effekter på pollinatörer uppmärksammas särskilt.
Totalt: 2 700 000 kr. Prof Barbara Ekbom, barbara.ekbom@entom.slu.se, tel: 018-67 2625

Konsekvensanalysodling av GM-grödor
Forskarna ska undersöka vilka konsekvenser storskalig odling av genetiskt modifierade grödor har på åkerns ekosystem. Fokus ligger på herbicidresistenta grödor (resistenta mot bekämpningsmedel). I projektet ska värderingsmodeller och testmetoder utvecklas som även kan användas på andra GM-grödor.
Totalt: 2 700 000 kr. Statsagronom Håkan Fogelfors, hakan.fagelfors@evp.slu.se ,
tel: 018-67 14 00

Ekologiska risker vid användning av transgena träd
Samspelet mellan transgena aspar och deras naturliga fiender står i fokus för detta projekt. Asparnas motstånd mot insekter, deras tillväxt och blomning har modifierats. Olika grupper av växtätare och sjukdomsalstrande bakterier och svampar ska studeras. Totalt: 2 700 000 kr. Docent Joakim Hjältén, joakim.hjalten@szooek.slu.se , tel: 090-786 66 04

2001 anvisade regeringen 20 nya miljoner för ämnesövergripande forskning. Formas förstärkte budgeten med 26 miljoner och beslutade att satsa på tre program åren 2001-2005 – Stadsmiljö och hållbar utveckling med inriktning på Stadens offentliga rum, Risker och riskbedömning med biologins utveckling inom de areella näringarna (12 milj) samt Ekonomi för ett hållbart samhälle (12 milj, beslut fattas 13 juni).

Kontaktinformation
För mer information kontakta forskningssekr. Sofia Wretblad, sofia.wretblad@formas.se,
tel: 08-775 40 22

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera