Artikel från Umeå universitet
18 april 2002

Stärker samverkan idrottsämnet?

Idrottsämnet står i fokus i Inger Karlefors doktorsavhandling. Kan samverkan mellan idrottslärare och lärare i andra ämnen bidra till att idrottsämnet får fler timmar i skolan? Eller kan samverkan mellan idrottsämnet och andra ämnen medverka till att idrottsämnets ställning på skolschemat stärks. Det är några frågeställningar som behandlas i Karlefors avhandling.

Resultaten visar att sam-verkan inte är någon generell lösning på det som kallas “idrottsämnets kris”. Samverkan mellan idrotts-ämnet och andra ämnen är nu mindre vanligt förekommande bland annat till följd av lärarsamverkan i arbetslag. En sorts samverkan kan således göra det svårare för vissa idrottslärare att genomföra en annan sorts samverkan.

Samverkan i arbetslag mellan idrottslärare och andra lärare förekommer i sex olika kategorier enligt den här studien. Samverkan får väldigt olika betydelse för idrottslärarna i de olika kategorierna beroende på hur innehållet i skolans styrdokument tolkas, vilken kultur skolan har och hur den enskilde idrottslärarens yrkesidentitet är sammansatt. Deltagandet i samverkan kan ha betydelse för idrotts-lärarens ställning på skolan vilket också kan påverka idrottsämnet.

Den slutsats som kan dras är att samverkan inte är någon generell lösning för att stärka idrottsämnets ställning på skolschemat. Frågan är om den genomförda tim-redu-ceringen av ämnet ska ses som ett uttryck för en kris eller som en anpassning till den rådande skolutvecklingen där elevens lärande står i centrum. Elever har olika stort behov av fler timmar i ämnet idrott och hälsa och det borde vara värdefullt att en diskussion om hur en sådan undervisning skulle kunna gestaltas kommer igång.


Inger Karlefors nås på:
Tel: 0920- 49 23 94
E-post: Inger.Karlefors@lh.luth.se

Fredagen den 26 april försvarar Inger Karlefors vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Att samverka eller..? Om idrottslärare och idrottsämnet i den svenska grundskolan. Engelsk titel:To collaborate or..? about physical education teachers and the subject of physical education in compulsary schools in Sweden.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Ingemar Wedman Idrottshögskolan i Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera