Artikel från Vetenskapsrådet
8 april 2002

Unik satsning på forskningssamarbete med u-länder

Pressmeddelande från Sida och Vetenskapsrådet: För att stimulera samarbete mellan svenska forskare och forskare i u-länder har ett helt nytt forskningsprogram skapats: Swedish Research Links. Programmet är riktat mot de mer resurstarka u-länderna som finns i Asien, Mellanöstern och Nordafrika. I ett inledande skede satsas omkring tio miljoner kronor per år.

Syftet med Swedish Research Links är även att skapa fortsatta forskningskontakter i de länder där mer generellt biståndssamarbete håller på att avslutas. Syftet är dessutom att bidra till att internationaliseringen av svensk forskning också innefattar u-länder.

Bakom satsningen står Sida och Vetenskapsrådet. Det är första gången samarbete sker kring ett sådant här gemensamt forskningsprogram. Dessutom ska ytterligare tre myndigheter vara med i bedömningsarbetet när deras områden berörs: VINNOVA – Verket för innovationssystem, Formas -Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, och FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Om ansökningar m m
Programmet är öppet för forskning inom alla vetenskapsområden. Forskarna kan söka medel upp till en miljon kronor per projekt fördelat över fyra år. Projekten ska grunda sig på gemensamt forskningsintresse och gemensamt formulerade ansökningar. Därtill ska projekten inkludera minst en samarbetspartner i Sverige.

Sista ansökningsdag för forskarna är den 3 juni 2002 och beslut kommer att tas under oktober.

Mer information
På www.sida.se (under Söka stöd och Forskare) och www.vr.se (under Söka bidrag) finns ansökningshandlingar, information om ansökningsförfarande m m.

Kontaktpersoner
Paula Mählck, forskningssekreterare SAREC/Sida
paula.mahlck@sida.se / 08-698 54 71

Anja Borg, internationell sekreterare, Vetenskapsrådet
Anja.Borg@vr.se / 08-546 44 212

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera