Tema

Färre resor men fler nätter vid transportprisökningar

Avhandlingen visar att svenska hushåll vid transportprisökningar, det vill säga när priser för flyg, buss, tåg eller kostnader för bilresande stiger, tenderar att kompensera minskat antal fritidsresor med att öka det genomsnittliga antalet övernattningsnätter. Resorna blir med andra ord färre men man stannar istället borta längre.

Hushållens möjlighet att öka längden på resorna begränsas dock av att fritiden generellt inskränker sig till helger. Förhållandet mellan antalet fritidsresor och antalet övernattningsnätter ignoreras oftast vid efterfrågeanalys på resor. Resultaten i avhandlingen indikerar dock att det kan vara av betydelse att beakta denna beteendeförändring hos hushållen vid utvärderingar av till exempel miljöpolitiska ingrepp på transportområdet (exempelvis höjda miljöskatter).

I avhandlingen presenteras även ett nytt angreppssätt för att analysera och göra prognoser för heltalsvärda dataserier (till exempel antalet företag, antalet friskolor och liknande). Metoden används i avhandlingen för att skatta och prognostisera efterfrågan på hotellnätter från internationell turism. Fördelarna med angreppssättet är bland annat att genomsnittliga sannolikheter för in- och utcheckning på hotell lätt kan skattas. Metoden kombinerar konventionell efterfrågeanalys med rent kvantitativa datametoder. De skattade efterfrågemodellerna i avhandlingen visar en god anpassning till datan.

Ett annat bidrag i avhandlingen är att existerande metoder för att studera in- och utträde på marknader av till exempel företag på olika marknader förbättras. Förbättringarna gör metoderna mer flexibla samt att de tillåter studier av olika beroenden som kan råda till exempel mellan olika företags inträdesbeslut och beslut att lämna marknader.

Jörgen är född, uppvuxen och boende i Örnsköldsvik.

Jörgen Hellström nås på:
Hemma: 0660-81900
Arbete: 090-7866143
E-post: jorgen.hellstrom@econ.umu.se

Fredagen den 5 april försvarar Jörgen Hellström, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Count data modelling and tourism demand. Svensk titel: Analys av heltalsvärderad data och turistefterfrågan.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Samhällsvetarhuset, hörsal S205.
Fakultetsopponent är Dr. Frank Windmeijer, Institute for Fiscal Studies, London, England.

Färre resor men fler nätter vid transportprisökningar

 lästid ~ 1 min