Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2002

Skillnader i mäns och kvinnors livskonsekvenser av hjärtinfarkt

Det finns skillnader i mäns och kvinnors livskonsekvenser av hjärtinfarkt. Båda könen har före insjuknandet en känsla av osårbarhet när det gäller synen på sin hälsa, men männen har i större utsträckning en partner som träder in och tvingar dem att söka vård för sina symtom. Vidare visar det sig att kvinnor mår såväl mentalt som fysiskt sämre efter en infarkt än män. Det framkommer i en licentiatuppsats som Eva Brink, forskarstuderande i psykologi från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla nyligen lagt fram.

Eva Brink har ur ett psykologiskt perspektiv studerat mäns och kvinnors livskonsekvenser av hjärtinfarkt. Hon har medvetet valt ett könsperspektiv, eftersom det fortfarande finns för lite forskning kring kvinnors hälsa. Hennes resultat baserar sig både på kvalitativa intervjuer med drabbade patienter direkt efter infarkten och kvantitativa uppföljningar med dem fem månader senare.

Resultatet av Eva Brinks studier visar att det finns ett samband mellan den bakomliggande synen på hälsa och hur den enskilde individen uppfattar symtom som man borde söka vård för. Eva Brink har funnit fyra olika sätt att reagera på hälsosymtom: förståelse, förvåning, misstolkning och åsidosättande. Individer i de två första grupperna söker vård fortare än i de två sista. Generellt uppvisar många människor en känsla av osårbarhet när det gäller den egna hälsan. Men Eva Brink har funnit att män oftare påverkas av sin partner att söka vård, även om den där känslan av osårbarhet finns.
– Detta skulle kunna förklara varför kvinnor dröjer längre med att söka vård, säger Eva Brink.

Det är viktigt att söka vård i tid för hjärtinfarkt och Eva Brinks studier visar att kvinnor mår både mentalt och fysiskt sämre efter en infarkt än män. Om det hänger ihop med det faktum att kvinnor i regel är äldre när de drabbas är dock oklart. Klart är emellertid att antalet hjärtinfarkter minskat i Sverige de senaste åren till följd av bättre levnadsvanor och att det framför allt är männen som står för minskningen.
________________________
Eva Brinks uppsats heter “First-time myocardial infarction in women and men: Care-seeking behaviour and health-related quality of life” och är framlagd vid Göteborgs universitet.

För mer information kontakta: Eva Brink, tel 0521 – 26 42 26, 031 – 773 16 54, e-post eva.brink@htu.se

Pressmeddelandet lämnat av FoU-informatör Bodil Järnerot, tel 0520-47 50 15, Bodil.Jarnerot@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera