Artikel från Stockholms universitet
7 mars 2002

Personliga hemsidor – inte bara lek med bild och färg

Internet har lett till en rejäl ommöblering av vårt medielandskap. Många nya produkter svävar mellan det privat amatörmässiga och det offentligt professionella. De invanda reglerna för vilka som skriver respektive läser massmedierade texter ställs på huvudet. Anna-Malin Karlsson försöker beskriva ett fenomen som på många sätt är både traditionellt och nytt: den personliga hemsidan. Resultaten redovisar hon i sin doktorsavhandling i nordiska språk vid Stockholms universitet.

Anna-Malin Karlsson beskriver den personliga hemsidan som ett förpackningsformat som inrymmer en relativt fast uppsättning delar. Var och en av dessa spelar en indirekt roll i hemsidans huvudsyfte: att presentera den egna personen. Genom intervjuer med hemsideinnehavare försöker hon kartlägga dessas egen förståelse av produkten, deras normuppfattningar och värderingar. Innehavarna har fått arbeta med andras hemsidor genom att sortera sidor i olika kategorier, benämna dessa samt jämföra, beskriva och värdera textmönster. Därtill har deras egna hemsidor analyserats utifrån utgångspunkten att text inte bara består av skrivet språk, utan också av andra visuella uttrycksmedel.

Både gammalt och nytt
Undersökningen visar bland annat att relativt vitt skilda skrifttraditioner samsas inom ramen för en och samma hemsida. Dels kan man finna uttryck för vad som i avhandlingen kallas gammal skriftkultur, där det skrivna språket ensamt står för den mesta informationen och där eventuella bilder mest är löst relaterade illustrationer. Dels kan man hitta sidor där språk, bild och layout i tätt samspel skapar enheter av information, t.ex. på de så kallade vännersidorna där innehavaren presenterar sina nätkompisar. Detta kan kallas ny skriftkultur eftersom den inte är etablerad i exempelvis utbildningssystemet. Det nya verkar dock inte helt ha fått fäste. Om sidan experimenterar med icke-språkliga uttryck deltar hemsideinnehavaren sannolikt främst i en lokal social gemenskap. Om innehavaren i stället vill ta steget ut i offentligheten präglas sidan ofta av ett mer traditionellt sätt att bygga upp text.

Doktorsavhandlingens titel: Skriftbruk i förändring. En semiotisk studie av den personliga hemsidan

Disputationen äger rum fredag 15 mars kl. 10.00-12.00 i hörsal 10, hus E, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Kjell Lars Berge, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Oslo universitet.

Anna-Malin Karlsson kan nås på tfn 08-16 25 99 (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm) e-post: Anna-Malin.Karlsson@nordiska.su.se, webb: www.nordiska.su.se/personal/karlsson-a-m

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera