Tema

Stabila välfärdsstater trots förändrad socialpolitik

Under de senaste decennierna har välfärdsstatens framtid diskuterats livligt inom såväl akademiska kretsar som i den offentliga debatten. De nordiska välfärdstaternas utveckling under 1980- och 90-talen är av särskild vikt för denna diskussion.

De nordiska ländernas ekonomier är relativt små och starkt beroende av världsekonomin och samtliga nordiska länder har under efterkrigstiden utvecklat både dyra och omfattande välfärdsstater. De bör därför vara särskilt utsatta för omvärldsförändringar. Finland och Sverige drabbades dessutom hårt av den djupa lågkonjunkturen i början av 90-talet. Förändringar av politiska styrkeförhållanden skapade även förutsättningarna för en omorientering av nordisk socialpolitik. Det ekonomiska och det politiska trycket på välfärdsstaten var alltså stort. Men vad hände egentligen med de socialpolitiska systemen?

I avhandlingen framhålles att en rad viktiga socialpolitiska förändringar genomfördes i de nordiska länderna under 80- och 90-talen. Dessa förändringar var dock inte av en sådan art eller omfattning att det är möjligt att tala om en grundläggande förändring av de nordiska välfärdssystemen. Två huvudsakliga förklaringar till detta ges i avhandlingen. Den första huvudförklaringen är de nordiska välfärdsstaternas folkliga förankring. Den andra huvudförklaringen är relaterad till partipolitik.
Avhandlingen visar på att det politiska stödet var starkt för en reformering av socialpolitiken i de nordiska länderna. Samtidigt fanns det inte annat än undantagsvis stöd för en mer genomgripande omorientering. Slutresultatet blev en paradox i meningen att socialpolitiken förändrades, samtidigt som de nordiska välfärdstaternas grundstruktur bevarades i stort sett intakt.

Anders Nordlund är uppvuxen i Vännäs.

Anders Nordlund nås på:
Tel: 0921 -758 28
e-post: anders.nordlund@hv.luth.se

Fredagen den 15 mars försvarar Anders Nordlund, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Resilient Welfare States – Nordic Welfare State Development in the Late 20th Century.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, Hörsal E.
Fakultetsopponent är professor Sven E O Hort, Södertörns högskola.

Stabila välfärdsstater trots förändrad socialpolitik

 lästid ~ 1 min