Tema

Gruppbehandling ger effekt vid långvarig smärta

Gruppverksamhet med kroppskännedom och ökad rörelsemedvetenhet ökar välbefinnandet hos patienter med långvariga och ospecifika muskelsmärtor. Det konstaterar sjukgymnasten Eva-Britt Malmgren-Olsson i en avhandling vid Umeå universitet.

I primärvården har antalet patienter med långvariga och ospecifika muskulära smärtproblem ökat stadigt. Syftet med avhandlingen är dels att utvärdera effekterna av tre olika sjukgymnastiska behandlingsmodeller för denna patientgrupp, dels att kartlägga vilka problem som är relaterade till smärta. Sammanlagt ingick 78 patienter i studien där gruppverksamhet med metoderna Basal Kroppskännedom och Feldenkrais jämfördes med individuell sjukgymnastik i primärvården. Resultaten visade att patientgruppen var heterogen och upplevde olika hälsoproblem. Det framkom att 43% ansåg sig ha en hög grad av psykisk ohälsa, som hade samband med både den nuvarande psykosociala situationen och tidigare negativa livshändelser. Över hälften av patienterna var dock tillfredställda med livet trots sina smärtproblem. Att ha goda sociala relationer hade ett starkt samband med psykiskt välmående.

Alla tre behandlingsmodellerna visade positiva förändringar över tiden. Gruppverksamhet med Basal Kroppskännedom och Feldenkrais hade bättre effekt jämfört med individuell behandling. De faktorer som utvärderades var olika dimensioner av smärta, balans, självbild, psykologiska symptom, känsla av sammanhang i livet samt hälsorelaterad livskvalitet.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det är viktigt att förbättra diagnos och bedömning av denna patientgrupp i primärvården för att kunna erbjuda lämplig behandling. Resultaten visar att gruppverksamhet som fokuserar på kroppskännedom och ökad rörelsemedvetenhet ökar fysiskt och psykiskt välbefinnande hos en stor andel av dessa patienter.

Eva-Britt Malmgren-Olsson är leg. sjukgymnast och universitetsadjunkt. Hon kan nås på tel. arbete 090-796 9136, tel. bostad 090-18 90 09
e-post: eva-britt.malmgren-olsson@physiother.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Health problems and treatment effects in patients with non-specific musculoskeletal disorders – A comparison between Body Awareness Therapy, Feldenkrais and Individual Physiotherapy”. Svensk titel: ”Hälsoproblem och behandlingseffekter hos patienter med ospecifika muskuloskeletala besvär – En jämförelse mellan Basal Kroppskännedom, Feldenkrais och individuell sjukgymnastik”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är professor Charlotte Ekdahl, Institutionen för rörelseorganens sjukdomar, Lunds universitet.

Gruppbehandling ger effekt vid långvarig smärta

 lästid ~ 1 min