Artikel från Stockholms universitet
22 februari 2002

Undervisning för snävt begrepp för sexåringspedagogiken

Liksom Sverige har Norge genomfört en utbildningsreform som medför att sexåringar börjar i skolan. Hur sexåringarnas lärare ser på begreppet undervisning har Sidsel Germeten studerat och redovisar i sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

I skolan har undervisning varit något man tagit för givet. Den nya pedagogiken för sexåringarna ska bygga både på förskolans och skolans traditioner. De intervjuade lärarna menar att begreppet undervisning är för snävt och “skolaktigt” för det arbete de gör i sexåringarnas klassrum. Ordet är både vagt och politiskt laddat.

Lärarnas arbete påverkas politiskt genom lagar, förordningar och läroplaner och av ekonomiska investeringar i skolsystemet, men också av ett mikroperspektiv på relationerna mellan lärare och elever. Germeten har analyserat undervisningens begrepp och “inre regler”, dess gränser och begränsningar, dess normer och sätt att resonera.

Avhandlingen presenterar en diskussion om vilka diskurser om undervisning som finns i sexåringsklasserna, och vilken syn på barnet, kunskapen, skolan och utbildningen som kommer till uttryck i det insamlade materialet.

I en enkät fick både lärare och förskollärare definiera vad undervisning för sexåringar kan vara, och svaren visade på fyra olika teman. Utifrån detta gjordes observationer, intervjuer och studier av lokala läroplaner. Materialet analyseras ur ett perspektiv med fokus på maktteknologier (Michel Foucault).

Sidsel Germeten är förskollärare och specialpedagog. Hon arbetar som lektor vid avdelningen för lärarutbildning på Høgskolen i Oslo.


Doktorsavhandlingens titel: Grenser for undervisning? Frihet og kontroll i 6-åringenes klasserom

Disputationen äger rum lördag 2 mars kl. 10.00 i Kyrksalen, Konradsberg, Lärarhögskolan i Stockholm, Gjörwellsgatan 16

Sidsel Germeten kan nås på sidsel.germeten@lu.hio.no eller tfn 0047 90 15 80 55.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera