Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2002

Myten avlivas – banker bemöter kvinnor och män lika

Tvärtemot vad som ofta framkommer i debatten i media, diskrimineras inte kvinnliga företagare vid sina kontakter med banker. Detta visar en doktorsavhandling som presenterats på Handelshögskolan i Göteborg. I avhandlingen beskrivs hur representanter för småföretag upplever tjänstekvaliteten i ett enskilt rådgivningsmöte, men också hur nöjda de är på en övergripande nivå med aktuella möten. Den empiriska undersökning som ligger till grund för avhandlingen omfattar företagare som har en etablerad kundförbindelse i en av Sveriges storbanker.


Avhandlingen visar att det inte finns några signifikanta skillnader till kvinnors nackdel när det gäller kundupplevd kvalitet eller kunders tillfredsställelse. Det finns till och med grupper av kvinnor som i vissa avseenden ger högre omdömen än männen.

Kvinnorna i undersökningen ger inte heller uttryck för några avvikande uppfattningar när det gäller mer allmänna synpunkter på rådgivningen, som exempelvis om rådgivningen har bidragit till att det skett en utveckling i kundens företag, om beslutsunderlagen blivit bättre genomarbetade eller villigheten att avsätta tid för rådgivningsmöten. Inte heller skiljer det när det gäller kundernas förtroende för banken som organisation, eller tillgången till en “egen” kontaktperson i banken.

Det förefaller dock som om kvinnor tycks känna något slags motstånd när det gäller att ta kontakt med banken. Vad detta kan bero på är en fråga som behöver utredas ytterligare.

Avhandlingen är skriven av Berit Björnsson. Det är en av de första avhandlingarna på Handelshögskolan inom företagsekonomi med inriktning marknadsföring som har ett könsperspektiv. I avhandlingen har småföretagskunders erfarenheter av rådgivningsmöten i bank, d.v.s. möten i anslutning till tjänsten rådgivning, studerats ur ett genusperspektiv.

– Ur ett samhällsekonomiskt tillväxtperspektiv är det allvarligt om kvinnor som företagare, utifrån den förda debatten på delvis felaktiga grunder undviker banker och inte får del av samhällets resurser på samma villkor som män. Särskilt som kapital och rådgivning framhålls som två mycket viktiga resurser för företagande, säger Berit Björnsson.

Författaren, som har ett mångårigt förflutet som anställd inom bank, är intresserad av frågor som rör kön/genus och har tagit med sig detta i sin forskning.

Avhandlingens författare: Berit Björnsson
Avhandlingens titel: “En bank även för kvinnor? Småföretagares erfarenheter av rådgivningsmöten i bank”


För ytterligare information kontakta: Berit Björnsson, e-post berit.bjornsson@telia.com, telefon 0500-41 15 14

Maria Norrström, Informatör, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 600, 405 30 Göteborg, Telefon:031-773 1247, e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera