Tema

Mödrar till sexuellt utnyttjade barn hårt pressade

Avhandlingens syfte är att bidra till kunskapen om mödrars situation när de får veta eller börjar misstänka att deras barn har utnyttjats sexuellt av männen de lever eller har levt tillsammans med. Män som också är fäder, biologiskt eller socialt, till barnen.

13 svenska mödrar har följts under en längre tid och intervjuats. Deras förståelse av situationen och deras process – när övergreppen får giltighet som något som verkligen har hänt – tolkas i ett socialt och kulturellt sammanhang. Häri ingår den dominerande samhällssynen, den juridiska synen på sexuella övergrepp mot barn samt den rådande synen på moderskap. Ett centralt tema är skillnader i mödrarnas förståelse av det som skett, relaterat till om de lever ”i” eller ”ur” relationen med männen; övergreppen och männen kan inte ”finnas” samtidigt.

Flertalet av de intervjuade mödrarna har själva utsatts för våld av männen. Ett annat viktigt tema är det komplexa samspelet mellan mödrarnas situation och våldets normaliseringsprocess. Särskilt betydelsefull är mödrarnas rädsla för männen/ex-männen, deras åtskiljande av olika former av sexualiserat våld (t ex mot sig själva respektive mot barnen), deras tillit till männen/ex-männen som fäder samt inre (eget) och yttre (andras) motstånd mot tanken att barnen utsatts för sexuella övergrepp.
Ett tredje tema är mödrarnas ansvar för situationen samtidigt som deras handlingsutrymme är begränsat. I synnerhet framträder kollisioner mellan förväntningar och krav som ställs på dem som mödrar när det gäller omsorg och skydd av barnen och juridiska krav på mycket starka bevis för att misstankarna om övergrepp ska få samhällelig giltighet. Flertalet av mödrarna upplever att de inte har möjligheter att skydda barnen från fortsatta övergrepp och att samhället tvingar dem att visa en tillit till männen som de inte längre har, när de förstått att barnen utsatts för övergrepp.

Nea Mellberg nås på:
Tel: 090-786 76 30 och
E-post: nea.mellberg@cws.umu.se

Fredagen den 25 januari försvarar Nea Mellberg, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: När det overkliga blir verklighet. Mödrars situation när deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder. Disputationen äger rum kl 10.15 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är Professor Karin Widerberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Avhandlingen kan beställas från bokförlaget Boréa i Umeå, www.borea.nu

Mödrar till sexuellt utnyttjade barn hårt pressade

 lästid ~ 2 min