Artikel från Örebro universitet
14 januari 2002

Stora brister i skolelevers rättssäkerhet

Svenska skolelevers rättssäkerhet är inte fullständig. Den som ansvarar för att garantera rättssäkerheten är rektor men denne brister ofta i sitt tillämpande av skolans lagar. Detta framkommer i Stephan Rapps doktorsavhandling “Rektor – garant för elevernas rättssäkerhet?”.

Rapps avhandling utgår från en propositionstext som legat till grund för gällande skollag. I texten slås fast att rektor har ett ansvar för att “garantera elevers rättssäkerhet”. Kraven är stora på rektor men avhandlingen visar att det finns stora brister då rektor skall tillämpa skolans lagar och förordningar. Rektorer i allmänhet saknar juridisk utbildning vilket inte är så konstigt med tanke på att någon sådan inte ingår i deras grundutbildning till lärare, förskollärare etcetera. Men inte heller i statens rektorsutbildning verkar juridisk utbildning få något egentligt utrymme. Rapp har i sin avhandling intervjuat ett par av Skolverkets högre chefer som gett sin syn på samt tolkat kraven på rektors uppgift att tillvarata elevers rätt. Dessutom har undersökningar genomförts i en kommun i vilka det visas hur man tillvaratar elevers rättssäkerhet i verkligheten.

Avhandlingen visar att för att elevers rättigheter skall tillvaratas krävs att rektor har god kunskap om skolans regler och mål. Vidare måste rektor ges möjlighet att följa sin skolas verksamhet vilket innebär att hon/han inte kan ansvara för allt för många elever och lärare. Rektor måste också ha kraft att hävda elevens rätt och se till att beslut som fattas dokumenteras och rapporteras på ett riktigt sätt. Avhandlingen visar dock att verkligheten ser annorlunda ut.
– Redan när jag inledde mitt arbete anade jag att jag skulle finna brister i “elevernas rättssäkerhet”, men att det skulle vara så illa ställt som avhandlingens olika delar sammantaget pekar på, var inte enbart överraskande utan också skrämmande, säger Stephan Rapp.

Forskning om elevers rättssäkerhet saknas idag. Med hänvisning till att man måste stärka forskningen omkring rättssäkerheten i skolan föreslås att en ny gren inom forskningen skall startas. Den kan benämnas rättspedagogik och kan placeras inom den pedagogiska forskningen på samma sätt som rättsekonomi tillhör den ekonomiska. Exempel på områden som skulle kunna studeras inom rättspedagogiken är elevers rättigheter, skolors likvärdighet och lärares funktion för elevers rättssäkerhet. I Stephan Rapps avhandling läggs också grunden för en modell som skulle kunna fungera som ett analysverktyg vid studier av elevers rättssäkerhet.

Stephan Rapp har en bakgrund som lärare, rektor och förvaltningschef inom det svenska utbildningsväsendet och han disputerar för filosofie doktorsexamen den 22 januari 2002, klockan 10.00 i Hörsal T, Prismahuset, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Stephan Rapp, telefon 036-481 57, 036-16 27 16.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera