Tema

Koldioxid fastlägger farliga metaller från flygaska

Trots att mängden avfall som förbränns har ökat markant under de senaste årtiondena, har avfallsförbränningens utsläpp till luften minskats tack vare förbättrad rökgasreningsteknik.Konsekvensen är dock att de fasta förbränningsresternas mängd och farlighet har ökat.

Omhändertagandet av i synnerhet flygaska är problematiskt. Materialet klassas som farligt avfall bland annat på grund av förhöjda halter av miljöstörande metaller som till exempel bly, zink och kadmium.

Doktoranden Holger Ecke, som disputerar med sin avhandling Carbonation for Fixation of Metals in Municipal Solid Waste Incineration (MSWI) Fly Ash fredagen den 18 januari, har i sitt avhandlingsarbete undersökt möjligheten att behandla flygaska med en ny metod, så kallad karbonatstabilisering. Genom kontrollerad tillsats av koldioxid bildas kolsyra vilket i sin tur fastlägger en rad metaller som metallkarbonater.

Metodens beprövning i fält kvarstår, men de befintliga resultaten ger redan i dag goda förhoppningar om att karbonatstabiliseringen kommer att finna sin plats vid behandling av farlig flygaska när det krävs en robust, tillförlitlig och resurssnål teknik.

Holger Ecke är född 1965 i tyska Ostercappeln och kom till Sverige och Luleå tekniska universitet 1993 för att göra sitt examensarbete vid Avdelningen för avfallsteknik, en avdelning han varit trogen sedan dess.
Några ”utflykter” har Holger Ecke dock hunnit med, under nio månader 1994 arbetade han som forskningsingenjör vid Institutet för vatten- och luftvårdsforskning i Stockholm och under första halvåret 1998 var han gästforskare vid Hokkaido-universitetet i Japan.

Upplysningar: Holger Ecke, tel. 0920-49 20 41, Holger.Ecke@sb.luth.se

Koldioxid fastlägger farliga metaller från flygaska

 lästid ~ 1 min