Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2001

Arbetsrehabilitering – problem och möjligheter

Avhandlingen är en studie av arbetsrehabiliteringens organisering och består av fyra fallstudier. Den första studien visar att 1990-talets regelförändringar i socialförsäkringen, med början i 1992 års rehabiliteringsreform syftade till att strama åt såväl rehabiliteringshandläggarnas som klienternas och läkarnas beteendemönster.

Den andra delstudien visar att aktörerna på de fyra olika rehabiliteringsorganisationerna, försäkringskassa, arbetsmarknadsmyndigheter, vårdcentraler och företagshälsovård samt arbetsgivare, styrs av fem från varandra skilda synsätt. Tolkningen blir att så skilda synsätt orsakar problem i samarbetet mellan de olika aktörerna.

Den tredje delstudien visar att det för det första finns konflikter i försäkringskassans och läkarnas synsätt på arbetsförmåga, för det andra i försäkringskassans och arbetsgivarnas skilda synsätt på omplacering. Arbetsmarknadsmyndigheternas och försäkringskassans skilda synsätt på arbetsförmåga anses också vara ett problem. Resultaten visar att det är nödvändigt med personliga kontaktytor där aktörer kan gå runt formalia för att förhandla sig fram till ett gemensamt synsätt på det lokala planet för att rehabiliteringsprocessen skall fungera.

Den sista delstudien jämför samverkansprojekt på rehabiliteringsområdet med reguljär verksamhet avseende den så kallade arbetslinjens tillämpning. Resultaten visar att samverkansprojekt är mer effektiva då det gäller möjlighet att få en helhetsbild av klientens problemsituation, de har mer tid till sitt förfogande för att hitta optimala och okonventionella lösningar. De ges också möjlighet att skräddarsy lösningar som inte skulle var möjliga i reguljär verksamhet. Ofta drivs också handläggarna i samverkansprojekt av en ’solidaritetsdimension’ som genomsyrar deras verksamhet. Det stora problemet för samverkansprojekt är processen när klienter skall återföras till arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden eftersträvar allt mer en arbetskraft som är frisk, högutbildad och kompetent. Detta har klienter från samverkansprojekt svårigheter att matcha då de ofta bär på en komplicerad problembild.

Ove Grape är uppvuxen i Kiruna. Han nås på:
Tel: 090-786 63 11
E-post: owe.grape@soc.umu.se

Fredagen den 14 december försvarar Ove Grape, sociologiska institutionen , Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Mellan morot och piska. En fallstudie av 1992 års rehabiliteringsreform.
Disputationen äger rum klockan 10. 15 i Humanisthusets hörsal E. Fakultetsopponent är Docent Roine Johansson, Mitthögskolan Östersund.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera