Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2001

Åldersblandadeklasser – elevers erfarenheter

I avhandlingen Åldersblandade klasser: elevers erfarenheter behandlas den historiska framväxten av åldersblandade klasser, tidigare forskning om åldersblandning samt vilka motiv som förts fram för och emot sådana klasser. Främst är det dock elevers erfarenheter som undersökningen lyfter fram.

Den åldershomogena klassen kan ses som ett resultat av att en bestämd skolstartsålder införs i folkskolan. Åldershomogena klasser blev allt vanligare under 1900-talet men från 80-talet kom den åldersblandade klassen återigen att öka. Undersökningen visar att ungefär var tredje elev i årskurserna 1-3 och ungefär var fjärde elev i årskurserna 4 och 5 troligen går i en åldersblandad klass idag. Inrättandet av åldersblandade klasser i grundskolande de senaste decennierna har motiverats utifrån pedagogiska fördelar.

Ålderssammansättning tycks inte ensamt utgöra någon avgörande faktor för elevernas prestationer eller sociala färdigheter. Men för enskilda elever kan den vara mycket avgörande. Undersökningen pekar mot att det främst är elever i problemsituationer som särskilt missgynnas av en åldersblandad klassammansättning.
.
Eleverna betonar andra saker utifrån sina erfarenheter än det som förespråkarna av åldersblandade klasser framhåller. Det eleverna genomgående betonar är relationernas betydelse. När få elever av samma kön som börjat skolan samtidigt följs åt genom skolåren, vilket just också är kännetecknande för den åldersblandade klassen, tycks problem uppstå för många elever.

Undersökningens resultat pekar på att möjligheten till varaktiga kontakter borde prioriteras när elevernas undervisningssituation formas. Skolan bör därför skapa en miljö där eleverna ges chansen att finna, utveckla och bibehålla relationer till andra elever.

Monika Vinterek blir den första doktorand att disputera i det nya ämnet Pedagogiskt arbete, ett nytt forskarämne inom lärarutbildningarna. Hon är uppväxt och bosatt i Skelleftehamn, Skellefteå.

Monika Vinterek nås på:
Tel: 090-786 95 63
E-post: monika.vinterek@educ.umu.se

Lördagen den 8 december försvarar Monika Vinterek, institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titel Åldersblandade klasser: elevers erfarenheter.
Disputationen äger rum kl.10.15 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är prof. Tomas Kroksmark, Göteborgs universitet/ Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera