Tema

Att synliggöra det abstraktaellerNio amaryllislökars utveckling

Naturvetenskap upplevs ofta som både svårt och tråkigt. Britta Carlsson, forskare vid Luleå tekniska universitet, försöker genom forskningstudien Opp Amaryllis råda bot på detta.

Grunden för Britta Carlssons forskning handlar om människans överlevnad – hur ska vi hantera vår miljö och vår omvärld på ett bättre sätt? Trots all data och teknik är det till syvende och sidst ändå de gröna växterna som gör att vi lever, kunskaper om ekosystemets funktion är med andra ord ”livsnödvändiga” i ordets rätta bemärkelse.

Studien Opp Amaryllis bygger vidare på det resultat Britta Carlsson presenterade i sin doktorsavhandling hösten 1999. I den identifierade hon en insikt om att för att utveckla en fördjupad ekologisk förståelse måste du först förstå hur materian är uppbyggd. Denna insikt ska nu prövas på mellanstadiebarn i ett vanligt klassrum – är det alls möjligt och hur ska man i så fall göra för att eleverna ska förstå materians byggnad?

Genom drama och spel försöker Britta Carlsson synliggöra det abstrakta för barnen och på så sätt få dem att förstå matierans byggnad och omvandlingar. Nio 12-åringar ingår i gruppen som exempelvis själv får föreställa syreatomer. Iklädda röda tröjor, krokar de fast i varandra två och två för att bilda syremolekylerna i syrgas. Syrgasen konkretiseras med en tunn slöja och barnen (”molekylerna”) får sedan röra sig på samma sätt som syremolekyler faktiskt gör.
Under det sex veckor långa projektet görs och förs också många experiment och diskussioner om hur olika man kan förstå det som sker.

Såväl den ordinarie klassläraren som en doktorand medverkar i studien och projektets alla delar och innhåll kretsar ständigt kring de nio uppväxande amaryllislökar som just nu pryder klassrummets fönster.

Projektet går ut på att se hur eleverna förstår en del av naturvetenskapen och hur deras förståelse eventuellt förändras. En kunskap som antas komma såväl studenterna på lärarutbildningarna som redan verksamma lärare till del.

Upplysningar: Britta Carlsson, tel. 0920-49 15 28, Britta.Carlsson@lh.luth.se

Att synliggöra det abstraktaellerNio amaryllislökars utveckling

 lästid ~ 1 min