Artikel från Linköpings universitet
15 november 2001

Nya former för produktutveckling

Det har blivit allt vanligare att tillverkande företag samarbetar med sina leverantörer i utvecklingsprojekt. Men projektsamarbeten är inte oproblematiska och det behövs mer insikt i de krav som ställs på projektorganisationen för att lyckas. Alternativa samarbetsformer presenteras nu i en avhandling från Linköpings universitet.

Bilindustrin, som har varit en föregångare när det gäller leverantörssamarbete i produktutveckling, rapporterar en mängd fördelar såsom ökad produktkvalitet, minskade kostnader och reducerade ledtider i produktutvecklingen. Men flera studier pekar på att det inte är självklart att fördelarna uppnås. Kostnaden för att organisera själva samarbetet kan överstiga vinsten, målkonflikter mellan parterna kan leda till svårigheter och projektägaren riskerar att tappa kontrollen över projektet.

Nicolette Lakemond vid Ekonomiska institutionen presenterar i sin avhandling olika alternativa samarbetsformer såsom ett integrerat samarbete, en uppdelning i olika självständiga delprojekt och en mer informell samarbetsform. Hon diskuterar också faktorer som påverkar valet av samarbetsform: projektets fokus, leverantörens uppgift, ansvarsfördelningen och i vilken fas av produktutvecklingen som samarbetet påbörjades. Projektsamarbetet har också konsekvenser för den interna projektorganisationen. Större krav ställs på samarbete mellan framförallt inköp och utveckling.

Forskningen bygger på en omfattande fallstudie av sex produktutvecklingsprojekt hos Tetra Pak och sju mindre studier vid svenska och holländska företag som BT Industries, Ericsson Microwave Systems, Scania, Partnertech, Stork Industrial Modules, DAF Trucks och FEI.

Studien syftar till en bättre förståelse för villkoren för effektivt samarbete i produktutvecklingsprojekt, val av lämpliga projektformer och viktiga aspekter när utvecklingssamarbeten inleds. Det är kunskap som kan bidra till att företagen förbereder den interna organisationen bättre och ökar möjligheterna till ett fungerande samarbete.

Avhandlingen heter “Managing across organisations – Intra- and interorganisational aspects of supplier involvement in product development”. Disputationen äger rum den 23 november kl. 10.15 i sal C3, hus C, Linköpings universitet. Nicolette Lakemond är knuten till forskarskolan IMIE (International Graduate School for Management and Industrial Engineering) och kan kontaktas på tel. 013-281568 eller e-post nicla@eki.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera