Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2001

Stafylokocker i sjukhusmiljö

En ny och förenklad metod för artbestämning av stafylokocker beskrivs i en avhandling av Tor Monsen, Institutionen för klinisk mikrobiologi, klinisk bakteriologi, Umeå universitet. De s.k. koagulas-negativa stafylokockerna (KNS) är numera en vanlig orsak till sjukhusförvärvade infektioner.

Bland de närmare 40 stafylokock-arter som finns beskrivna är Staphylococcus aureus den mest sjukdomsframkallande (patogena) och kända. Övriga arter, de s.k. koagulas-negativa stafylokockerna (KNS), har tidigare ansetts ha en begränsad klinisk betydelse, men är numera en vanlig orsak till sjukhusförvärvade infektioner. Det anses ha samband med de framsteg som gjorts inom den moderna medicinen med ökad användning av kärlkatetrar, olika former av proteser samt cellgifts- och antibiotikabehandling. Behandlingen av KNS-infektioner är komplicerad eftersom bakterierna ofta utvecklar resistens mot flera antibiotika, bland annat oxacillin. Trots att infektioner orsakade av KNS är ett växande problem inom sjukvården saknas idag grundläggande kunskap om de olika KNS-arternas förekomst, spridningsvägar, om deras kliniska betydelse vid olika sjukdomstillstånd samt om vilka faktorer som påverkar utvecklingen av antibiotikaresistens.

I avhandlingen beskrivs en ny och förenklad metod för artbestämning av stafylokocker. Denna typningsmetod användes för att studera fördelningen av olika stafylokockarter som isolerats från blododlingar och från patienter med bukhinneinflammation. Fördelningen mellan olika arter samt förekomsten av antibiotikaresistens varierade avsevärt mellan olika sjukhus och vårdavdelningar. Undersökningen visade även att graden av antibiotikaresistens bland KNS är relaterad till förbrukningen av flertal antibiotika på de undersökta vårdavdelningarna. Med hjälp av en ny genetisk typningsmetod, pulsfält gel elektrofores, kunde en spridning av specifika kloner av KNS påvisas bland patienter med kliniska tecken på bukhinneinflammation under behandling med s.k. peritoneal dialys.

Olika metoder för att förbättra påvisandet av oxacillin-resistenta KNS studerades även. Undersökningen visar att man genom rätt val av odlingsmedium och odlingsbetingelser kan förbättra diagnostiken av oxacillinresistenta KNS. Dessutom påvisades oxacillinresistens bland cirka hälften av KNS-stammarna isolerade på sjukhus i Västerbotten medan oxacillinresistens däremot fortfarande är ovanlig hos Staphylococcus aureus.

Tor Monsen arbetar som specialistläkare vid Klinisk bakteriologiska laboratoriet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, och kan nås på tfn 090-785 12 26. E-post: tor.monsen@climi.umu.se.

Avhandlingen har titeln “Aspects on the epidemiology, identification and antibiotic susceptibility of hospital related staphylococci”. Svensk titel: “Synpunkter på epidemiologi, identifiering och antibiotikaresistens bland sjukhusrelaterade stafylokocker”.
Disputationen äger rum fredagen den 9 november kl. 09.00 i byggnad 6E, sal E04, Norrlands universitetssjukhus
Fakultetsopponent är docent Barbro Olsson-Liljequist, Smittskyddsinstitutet, Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera