Tema

Hur leda utvecklingsarbetet för ny processteknologi?

För att kunna skapa ett konkurrenskraftigt förhållande mellan en produkts pris och prestanda och för att få en så kostnadseffektiv produktionsprocess som möjligt krävs ständig utveckling och förbättring av företagetes tillgängliga processteknologi.Doktorsavhandlingen Success factors and new conceptual models for the development of process technology in Process Industry med vilken Thomas Lager disputerar vid Luleå tekniska universitet den 25 oktober, tar upp frågan om hur utvecklingen av ny processteknologi ska kunna bedrivas på ett effektivare sätt i processindustrin.

I Sverige, men också internationellt, finns ju fortfarande – i denna tid av IT-hysteri – en stor grupp industrier för vilka en effektiv och väl fungerande produktionsprocess är en förutsättning för att kunna producera funktionella produkter av jämn kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, exempelvis mineral- och stålindustri, livsmedelsindustri, skogsindustri och kemisk industri.

Forskning om hur industriellt utvecklingsarbete ska organiseras, ledas och genomföras är en del i en relativt ny disciplin som ofta kallas ”research on research”. Ledning av industriellt forsknings- och utvecklingsarbete, FoU managemant, brukar i dag ofta benämnas med den engelska titeln ”R&D Management” eller ”Management of Technology and Innovation”. Den forskning som tidigare bedrivits inom detta område har ofta haft fokus på annan tillverkningsindustri än processindustri och då även inriktats mer på studier av produktutvecklingsarbete.

Thomas Lagers forskningsprojekt försöker hitta nya metoder och verktyg för att bedriva processutvecklingsarbete i processindustri på ett effektivare sätt.
I projektet har nya modeller utvecklats för ledning och styrning av processutvecklingsarbete, men även specifika framgångsfaktorer har tagits fram. Projektet har genomförts i samverkan med utvecklingsledningen i i huvudsak svensk processindustri – men även i form av enkäter till FoU-chefer inom europeisk processindustri.

Resultaten visar att processutvecklingsarbetet i väsentliga delar skiljer sig från utvecklandet av nya produkter, vilket innebär att specifika modeller och arbetsformer för just processutvecklingsarbete måste användas i industriföretagen. Dessutom måste företagens ofta begränsade resurser för utvecklingsarbete fördelas på ett för företaget optimalt sätt vilket innebär att utvecklingsresurser för produktutveckling måste ställas mot de resurser som krävs för att bedriva nödvändigt processutvecklingsarbete.

Det nu avslutade forskningsprojektet kan ses som ett bidrag till den vetenskapliga kunskapen inom detta tidigare något försummade forskningsområde, och resultaten är dessutom av en sådan natur att utvecklingsansvariga i processindustrin redan nu kan prova att använda utvecklingsmodeller och framgångsfaktorer i den operativa ledningen av företagens utvecklingsarbete.

Thomas Lager är född 1945 och tog sin grundexamen som bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, 1971. Han har bland annat arbetat vid Boliden Mineral, Gränges International och Statens Industriverk. Thomas Lager examinerades till teknologie doktor i mineralteknik vid Luleå tekniska universitet 1989 och torsdagens disputation för ekonomie doktorsgrad gör honom således till så kallad ”dubbeldoktor”.

Upplysningar: Thomas Lager, tel. 0175-624 21, info@bergdahl-lager.se

Hur leda utvecklingsarbetet för ny processteknologi?

 lästid ~ 2 min