Artikel från Linköpings universitet
19 oktober 2001

Hur nedsatt hörsel påverkar par

Nedsatt hörsel är ett funktionshinder som påverkar omgivningen och de närstående. Drabbas den ene i ett parförhållande måste bägge anpassa sig till förändringen.

Det visar Carin Fredriksson i sin avhandling i handikappvetenskap vid Linköpings universitet. Hennes studie uppmärksammar just parets situation och bygger på intervjuer där ena parten drabbats av nedsatt hörsel. Den försöker fånga hur de lär sig leva med förändringen och hur den påverkar deras vardag och kommunikation.

Tidigare forskning handlar framförallt om hur hörselnedsättning påverkar den enskilda personen. Fredrikssons avhandling ökar förståelsen för att hörselnedsättning kräver att båda parter anpassar sig till förändringen.

Studien visar att anpassningen är en balansgång mellan att hantera förändringen i sig och att hantera redan etablerade kommunikationsvanor och normer. De intervjuade försökte underlätta hörandet genom att gå närmare, fråga om, upprepa eller påkalla uppmärksamhet. Men också visa sociala hänsyn som att t ex inte störa. Det gjorde att de individuella behoven ibland underordnades de sociala behoven. Anpassningen är därmed både funktionell och social vilket visar att strategier för att höra och att lyssna inte alltid är desamma som strategier för att klara av situationer och att kommunicera.

Att anpassningen är ömsesidig får betydelse för rehabiliteringen, som i större utsträckning bör beakta kommunikationen och par-perspektivet.

Avhandlingen heter “Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur parperspektiv. Om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder.” Disputationen äger rum 2001-10-19 kl 13.00 i Eklundska salen, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. Carin Fredriksson nås per tel 019 – 602 37 42 eller via e-post carin.fredriksson@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera