Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2001

Är det alltid rätt person som vinner?

Resultaten har mycket stor betydelse inom tävlingsidrotten. Elitidrottare tränar ett enormt antal timmar och en elitsatsning på idrotten innebär många gånger att andra delar i livet får stå tillbaka för den idrottssatsning som prioriteras högst.Många gånger kan dock skillnaderna mellan succé och nederlag vara marginella, men likväl blir betydelsen mellan att segra eller inte segra mycket stor. Att komma två eller trea kan, även om det handlar om ett olympiskt spel, ibland kännas som ett misslyckande.

Är det då alltid rätt person som vinner? Hur tillför-litliga är resultaten inom idrotten och vad är det egentligen man mäter? Detta problemområde utgör fokus för denna licentiatavhandling, bestående av två delrapporter och en samman-läggningsdel. Freestylegrenen acroski och gymnastikgrenen rytmisk gymnastik har studerats med fokus på tillförlitligheten (reliabiliteten) och relevansen (validiteten) i regelverket och de bedömningar som görs.

Resultaten visar att inom bägge idrotterna har många regelföränd-ringar skett för att förbättra såväl tillförlitligheten som relevansen i de bedömningar som görs. Dessa regelförändringar har i huvudsak berott på idrotternas utveckling men kravet från omgivningen på objektiva bedömningar har också varit en betydande orsak. Det visar sig dock att dessa regelförändringar inte alltid överensstämmer med det som inblandade i sporten ser som sportens idé, det vill säga det innehåll de vill att sporten skall ha.
Det största problemet i dessa idrotters bedömningssystem är att ha så precisa och specificerade regler som möjligt för att få en hög objektivitet i bedömningarna utan att samtidigt tappa det originella och personliga i de program som utförs och på så sätt förlora det som beskrivs som sportens idé.

Resultaten visar att involverade i idrotterna anser att det inte alltid är rätt person som vinner i dessa två idrotter och utifrån en problematisering i avhandlingen kring mätningar och bedömningar där längd, tid, mål eller liknande är avgörande för resultatet visas på att dessa mätningar inte heller är vare sig självklara eller oproblematiska och att det även i dessa idrotter händer att “fel” person eller “fel” lag vinner.

Resultaten är kärnan i tävlingsidrotten och det är därmed mycket viktigt att diskutera och ifrågasätta vad resultaten egentligen innebär och vad som mäts och bedöms. Om det inte är “rätt” saker som mäts och bedöms kan ju inte heller “rätt” person vinna tävlingen eller matchen. I dagens idrott där många intressenter är viktiga för idrottens överlevnad och genom detta kan ställa krav på idrotterna och dess utformning är denna fråga än mer betydelsefull. Vilka konsekvenser nya regler får för idrotternas innehåll och utformning är viktigt att diskutera och relatera gentemot vad som är sportens idé.

Annika Johansson är uppvuxen i Örnsköldsvik. Hon har tävlat i rytmisk gymnastik och acroski. Hon var medlem i svenska freestylelandslaget 1991- 2000. Annica nås på:
Tel.: 090-786 55 70
E-post: annika.johansson@edmeas.umu.se eller Nicka14@hotmail.com

Fredagen den 19 oktober försvarar Annika Johansson, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin licentiatavhandling med titeln: Är det alltid rätt person som vinner? Bedömningarnas reliabilitet och validitet inom bedömningssporterna acroski och rytmisk gymnastik. Disputationen äger rum kl.10.00 i Humanist huset, hörsal G.
Fakultetsopponent är professor Allan Svensson, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera