Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 september 2001

Planering vid vägskäl. Riksväg 50 studeras i avhandling

Planeringen av nya riksväg 50 aktualiserar både konflikter och svåra avvägningar mellan olika intressen visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Avhandlingen analyserar glappet mellan planeringens ideal och praktik och diskuterar hur miljöfrågorna och politikens förändrade villkor påverkade vägens planering.

Avhandlingen är skriven av Sofie Storbjörk inom ramen för forskningsprogrammet Natur, teknik, samhälle och analyserar den kontroversiella dragningen av riksväg 50 mellan Motala och Ödeshög i västra Östergötland.

Behovet av översiktlighet, demokrati och miljöhänsyn är ideal som hyllas av både tjänstemän och politiker men som rymmer en mängd olösta frågor. Utifrån en rad intressen som i praktiken är svåra att förena, har olika parter – myndigheter, politiker, intresseorganisationer, aktionsgrupper och enskilda – gjort anspråk på ett och samma landskap.

Avhandlingen visar hur motsägelsefull miljöfrågan blir när man ska avgöra vad som är en god miljö. En mängd olika miljöintressen – att bevara värdefulla miljöer, minska utsläppen, främja en god boendemiljö med flera – kom att spelas ut mot varandra vid planeringen. Bedömningarna kring de olika miljö-intressena gick tydligt isär, inte minst mellan olika experter och myndigheter. Miljöfrågan framträder som en spelplan för argumentation där alla parter kunde hävda att deras ställnings-taganden i någon mening främjande “miljön”.

Studien granskar också försöken att demokratisera planeringen för att fånga in nya aktörer och deras perspektiv. I intervjuer med planerare, politiker och representanter för intressegrupper framträder olika demokratiideal och olika synsätt på samrådens form och innehåll.

Det visar sig att informationsförmedling dominerar över dialog i samråds-grupperna samtidigt som öppenheten vill-koras till att handla om tekniska lösningsförslag snarare än om planeringen i stort och om vad som är önskvärt och hållbart. Dessa begränsningar gör att försöken att påverka planeringen söker sig andra vägar. Utanför den representativa demokratins ramar utvecklas en stark politisk kultur. Organiserade intressegrupper framstår som en potentiell maktfaktor i planeringssammanhang.

I glappet mellan ideal och praktik framträder bilden av en planering som står inför en mängd utmaningar. Vad menar vi med vidgad kommunikation och medborgarmedverkan? Hur ser vi på ett utomparlamentariskt engagemang i förhållande till den representativa demokratins aktörer? Hur ser vi på miljöfrågans spännvidd och sprängkraft liksom på förhållandet mellan olika miljöintressen? På vilken nivå och av vilka parter bör frågan om miljöhänsyn och miljöbedömningar rimligen hanteras? Det är några frågor som uppstår i det glapp som avhandlingen analyserar. Kort sagt, en planering vid ett vägskäl.

Avhandlingen heter “Vägskäl. Miljöfrågan. Subpolitiken och planeringsidealets praktik i fallet riksväg 50”. Disputationen äger rum 2001-09-28. Sofie Storbjörk kan nås via e-post sofst@tema.liu.se eller per tel 013-28 29 52.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera