24 september 2001

Fjärranalysdata effektivthjälpmedel i skoglig planering

Fjärranalysdata, det vill säga information från flyg- och satellitburna sensorer, kan bidra till att effektivisera och förbilliga dataförsörjningen för den småskaliga skogliga planeringen. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Först när skogstillståndet kan beskrivas med tillräckligt hög noggrannhet får man tillförlitliga resultat i den skogliga planeringen. Stora fel i dessa beskrivningar kan omintetgöra ändamålet med planering (“skräp in -skräp ut”).

Inom skogsbruket har en mängd inventeringsmetoder utvecklats, för olika syften, med olika precision och till olika kostnad. Hampus Holmström beskriver i sin avhandling alternativ metodik för kostnadseffektiv datainsamling. Som ett komplement till traditionell fältinventering presenteras metoder baserade på så kallad imputering. Referensdata från
tidigare genomförda provytevisa inventeringar imputeras till (tilldelas) skogsområden där högupplösta beskrivningar på enskilda träd-nivån krävs för fortsatta planeringsanalyser.

Grundkonceptet utgår från kNN-metoden (k Nearest Neighbour), där de närmsta referensytorna (’grannarna’) imputeras till de områden vars tillstånd ska skattas. Vid imputeringarna nyttjas främst fjärranalysinformation – flygbildstolkningar, optisk satellitdata och radardata – men även uppgifter i befintliga beståndsregister. Informationskällorna, och kombinationer av dessa, definierar den flerdimensionella rymd vari närhet söks. Konsekvenser av imputerad data i ett planeringssammanhang utvärderades genom så kallad totalkostnadsanalys, där man summerade kostnaden för datainsamling och nuvärdet av eventuella framtida förluster orsakade av inoptimala beslut tagna på felaktiga indata.

Resultaten visar att kostnadseffektiva dataförsörjningsstrategier kan uppnås genom integrering av olika metoder. Fjärranalysbaserad imputering kan tillämpas för vissa typer av bestånd, medan fältinventering bör utföras i andra. De mer noggranna fältmetoderna bör främst nyttjas i värdefulla bestånd som inom en nära framtid ska gallras eller slutavverkas.

Mer information: Hampus Holmström, institutionen för skoglig
resurshushållning och geomatik, SLU i Umeå, tel 090-786 59 14. E-post: Hampus.Holmstrom@resgeom.slu.se

Fredagen den 28 september 2001 kl 10.00 försvarar jägmästare Hampus Holmström, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik vid SLU i Umeå, sin avhandling med titeln Indata i den skogliga planeringen -inventering genom imputering Lokal: Hörsal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera