Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2001

Ekonomiska aspekter av pappersåtervinning

Avhandlingen består av fyra studier som behandlar olika ekonomiska aspekter av pappersåtervinning. Den första uppsatsen analyserar teoretiskt hierarkin för avfallshantering som prioriterar materialåtervinning framför förbränning. Resultaten understryker vikten av att fokusera på total fördelningseffektivitet för samhället.


Den andra uppsatsen analyserar mått för pappersåtervinning som introduceras för att öka andelen returpapper i produktionen av nytt papper. De här måtten tar inte hänsyn till den inhemska tillgången på returpapper. I uppsatsen visas att ett land med stor nettoexport av papper, inte kan uppnå en hög andel returpapper i produktionen, utan att importera stora mängder returpapper. En internationell harmonisering av returpappersandelen kommer därmed att leda till ökad handel av returpapper.

Den tredje uppsatsen utvärderar producentansvaret som bland annat omfattar pappersförpackningar och tidningspapper. Enligt producentansvaret så måste allt papper som konsumeras och återvinns användas i produktionen av nytt papper och inte till energiutvinning. Enligt tidigare studier så kan man inte säga om materialåtervinning eller förbränning är bättre ur miljösynpunkt. Därför kan producentansvaret utvärderas genom att beräkna värmeverkens respektive pappersindustrins värdering av returpapperet innan införandet av producentansvaret. Enligt resultaten skiljer sig inte värmeverkens värdering av returpapper från pappersindustrins värdering, vilket indikerar att det inte finns något stöd för prioriteringen av materialåtervinning framför förbränning. Ett annat resultat är att efter producentansvarets införande så använder de små returpappersanvändarna mer returpapper, vilket indikerar att producentansvaret som policyåtgärd har varit effektiv för den gruppen av användare.

Den fjärde uppsatsen analyserar hur allt högre återvinningskrav har påverkat användningen av insatsfaktorer i pappersindustrin på kort och lång sikt. Livscykelanalyser hävdar att ju mer returpapper som används i pappersproduktionen desto mindre energi men desto mer fossila bränslen används, vilket skulle vara ett miljöargument mot materialåtervinning av papper. Resultaten från den fjärde uppsatsen visar på omvänt resultat. Ju mer returpapper som används i produktionen desto mindre fossila bränslen och desto mer elektricitet används på lång sikt.

Eva Samakovlis nås på:
Tel: 090-786 69 10
E-post: eva.samakovlis@econ.umu.se

Onsdagen den 26 september 2001 försvarar Eva Samakovlis, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Economics of Paper Recycling. Efficiency, policies, and substitution possibilities. Svensk titel: Ekonomiska aspekter av pappers återvinning – effektivitet, åtgärder och substitutions möjligheter.

Disputationen äger rum kl 10.15 i Naturvetarhuset, sal N440. Fakultetsopponent är
professor Ing-Marie Gren, institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera