Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2001

Flickor + teknik = sant!

Teknik har traditionellt varit en manlig domän, men stämmer det idag? Vad behövs egentligen för att flickor ska tycka att teknik angår dem? Den avhandling som Inga-Britt Skogh, Lärarhögskolan i Stockholm lägger fram vid Stockholms universitet är en studie av flickors (7-12 år) erfarenheter och upplevelser av teknik Flickorna i studien tillhör den första generation som har vuxit upp med datorer, internet, video, TV-spel och CD-skivor.

Studien utgår ifrån tre frågeställningar:
• Hur tänker, talar och känner flickor i den tidiga skolåldern om den teknik de möter i hem och skola?
• Vad ligger bakom det faktum att vissa flickor, men inte andra, har en god tilltro till sin egen tekniska förmåga?
• Varför agerar dessa flickor som de gör då de ställs inför tekniska uppgifter?

Avhandlingens teoretiska utgångspunkt är G H von Wrights händelselogik (logic of events). Vid sidan av von Wrights intentionsbegrepp behov/önskemål, plikt, förmåga och möjlighet introducerar Inga-Britt Skogh intentionerna nyfikenhet och koncessivitet. Intentionsbegreppet koncessivitet försöker beskriva i vilken mån eleven in- och underordnar sig undervisningen.

Resultaten visar att flickorna i studien, med få undantag, ger uttryck för ett stort intresse för teknik och tekniska uppgifter. Avgörande är hur flickorna själva definierar begreppet teknik och vilka tekniska erfarenheter de bär med sig. Här visar sig teknikundervisning i skolan vara ett effektivt sätt att ge flickor möjlighet att genom tekniska erfarenheter bygga upp en “teknisk identitet”.

Avhandlingen är av intresse för lärare som undervisar i teknik, men den analysmetod som introduceras kan också vara användbar för alla som vill försöka förklara och förstå elevers agerande.

Inga-Britt Skogh är verksam som universitetsadjunkt i teknik vid Lärarhögskolan i Stockholm och har tidigare arbetat som lågstadielärare.

Avhandlingens titel: Teknikens värld – flickors värld. En studie av yngre flickors möte med teknik i hem och skola

Disputationen äger rum fredag 21 september kl. 10.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30. Opponent är professor Sverker Lindblad, Uppsala universitet

Inga-Britt Skogh kan nås på tfn 08-737 98 87 eller 0176-26 35 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera