Tema

Injektioner i stämbandenförbättrad bot för heshet

Måndagen den 3 september försvarar Lars Hallén, Institutionen för klinisk vetenskap, Öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå universitet, en avhandling om framgångsrika försök att behandla stämbanden genom injektioner av det kroppsegna ämnet hyaluronan.

Ofullständig slutning av stämbanden förekommer hos personer med stämbandsförlamning eller vid åldersförändringar med s.k. ”gammelmansröst” till följd. Dessa tillstånd är ofta mycket handikappande – inte minst för personer med röstkrav.

Två nya substanser, baserade på den kroppsegna bindvävskomponenten hyaluronan, har testats för injektionsbehandling av ofullständig stämbandsslutning och vid nedsatt gomfunktion. Djurstudier visade att substanserna gav en god utfyllnadseffekt, att de fanns kvar i de injicerade vävnaderna (stämband och gom) efter ett halvt till ett år samt att de inte gav några negativa effekter i form av inflammation eller främmandekropps-reaktion. Den kliniska undersökningen visar betydande förbättringar av såväl rösten som stämbandsfunktionen.

Hyaluronan är en bindvävssubstans som är identisk hos alla djurslag. Den har tidigare utvunnits ur tuppkammar men syntetiseras numera och har länge använts vid ögonkirurgi och vid behandling av ledbesvär. Genom att kemiskt ändra hyaluronanmolekylen kan man få den att bli till en ideal utfyllnadssubstans i ett annat kliniskt användningsområde, injektionsbehandling för att fylla ut volymdefekt vävnad. Vid behandling av exempelvis tunna eller förlamade stämband, nedsatt gomfunktion eller vid sviktande urinledarfunktion eller rynkor i huden har man tidigare använt silikon, teflon, fett och andra ämnen som utfyllnadssubstans. Dessa alternativ har alla avsevärda nackdelar, varför den enkla injektionsbehandlingen kommit att överges bl.a. till förmån för mer komplicerade operationsmetoder.

Resultaten i avhandlingen visar att de nya substanserna väl uppfyller kraven för den ideala utfyllnadssubstansen vid den enkla injektionsbehandlingen av ofullständig stämbandsslutning och gominsufficiens.

Lars Hallén har bott i Umeå, men är numera verksam vid Öron-, näs- och halskliniken, Falu lasarett. Han kan nås på 023-145 87. E-post: mailto:hallen.fernandez@falun.mail.telia.com


Avhandlingen har titeln ”An Experimental Background to the Clinical use of Hyaluronan Based Substances for the Treatment of Incomplete Vocal Fold Closure and Velopharyngeal Insufficiency”. Svensk titel ”En experimentell bakgrund till klinisk användning av hyaluronanbaserade substanser vid behandling av ofullständig stämbandsslutning och gominsufficiens”.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal D, Tandläkarhögskolan i Umeå.
Fakultetsoppponent är professor Steven Gray, University of Utah, Salt Lake City, USA.

Injektioner i stämbandenförbättrad bot för heshet

 lästid ~ 2 min