Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2001

Stor digital klyfta mellan könen

Medieanvändningen bland tonåringar är i ständig förändring. Två färska studier från Växjö universitet visar att tonåringar har allt större personlig tillgång till allt fler medier och att pojkarna använder de nya medierna i större utsträckning än flickorna. När det gäller användning av datorer och Internet är den digitala klyftan mellan könen avsevärd. Samma studier visar att andelen tonåringar som läser böcker och dagstidningar har minskat.

Ulla Johnsson-Smaragdi, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, presenterar materialet i två nya rapporter från Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet. Rapport nr 10, 2001: “From a homogeneous to a heterogeneous media world. Access and use of media among teenagers over three decades”, diskuterar tillgången till medier och hur de används bland tonåringar (15-16 år) under 70-talet, 80-talet och 90-talet. Man kan följa hur tillgången till nya medier ökat bland tonåringarna, både genom att medierna finns i deras hem och genom att tonåringarna i allt större utsträckning har personlig tillgång till allt fler medier.

Rapporten pekar på stora skillnader mellan könen: pojkar har både större tillgång till enskilda medier och större samlat medieinnehav. Olika grupper av dator- och Internetanvändare kan urskiljas, med väsentligt skilda användningsmönster. Även här finns avsevärda könsskillnader som pekar på en digital klyfta mellan könen.

Studien visar också hur stor andel av tonåringarna som inte använder ett visst medium och hur denna andel förändrats med åren. Andelen som inte läser t ex böcker och dagstidningar har ökat, medan det är få som inte ser på TV eller video eller någon gång använder en dator på sin fritid i slutet av 90-talet.

De data som rapporten baseras på kommer från det longitudinella Mediapanelprogrammet som har bedrivits sedan mitten av 70-talet vid Lunds och Växjö universitet. Inom detta forskningsprogram har flera tusen barn och ungdomar från främst Växjö och Malmö deltagit.

Medan Rapport nr 10 visar på en förändring över tid diskuterar Rapport nr 11, 2001: “Young People & New Media in Sweden” framförallt ålders- och sociala skillnader. Analysen visar att det finns tre huvudtyper av datoranvändare som använder datorn på markant olika sätt. Betydande ålders- och könsskillnader finns både när det gäller tillgång till nyare medier och hur dessa används.

FRÅGOR: Professor Ulla Johnsson-Smaragdi, e-post: Ulla.Johnsson-Smaragdi@svi.vxu.se eller ring tel: 046-13 59 77 (hem)
BESTÄLL RAPPORTEN: Forskningssekr. Catarina Meijer, tel: 0470-70 84 24, fax: 0470-77 47 66, eller e-post: Catarina.Meijer@svi.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera