Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2001

Ny kartläggning av äldre-och handikappomsorg

Liksom andra verksamheter är även kommunernas äldre- och handikappomsorg utsatt för ett starkt förändringstryck. Forskaren Maria Wolmesjö vid Växjö universitet ska undersöka samspelet från beslut till genomförande och vad de innebär för berörda mellanchefer.

Under 1990-talet har äldre- och handikappomsorgen genomgått flera betydelsefulla förändringar som påverkar verksamhetsansvar och handlingsutrymme för första linjens chefer, dvs. arbetsledare inom äldre och handikappomsorgen. Maria Wolmesjö, vid Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet, ska under tre år studera samspelet mellan politiska beslut och genomförande utifrån tre typiska organisations-förändringar som genomförts i olika kommuner. Den första gäller arbetsledarnas yrkesroll då flera kommuner har genomfört en uppdelning i två olika funktioner: en bedömarroll som bedömer om en sökande har rätt till bistånd och en chefsroll med ansvar för hur biståndet sköts. Vad har den förändringen lett till för konsekvenser? Den andra förändringen som studeras är införandet av s.k. självstyrande grupper bland personalen inom äldre- och handikappomsorgen. Organisationen har plattats ut och mer ansvar har delegerats till personalgruppen. Vilka konsekvenser har!
det fått? Den tredje förändringen gäller framväxten av fristående kooperativ och brukarstyrda organisationer som erbjuder sina tjänster. Det är alltså inte längre alltid kommunens egna anställda som ger den vård och omsorg som äldre och personer med funktionsbegränsning fått beviljad. Hur påverkar det arbetsledarna inom kommunen som fortfarande har ansvar för att samordna hjälpen?

Forskningen ska ske genom fallstudier med hjälp av enkäter och intervjuer med berörda arbetsledare och politiker i några kommuner. Fokus ligger på att beskriva arbetsvillkoren för arbetsledare inom äldre- och handikappomsorgen, där majoriteten är kvinnor.

En viktig fråga är hur cheferna hanterar etiska dilemman t.ex. om resurserna inte är tillräckliga för att uppnå de uppsatta målen. Projektet ingår i forskningsprogrammet “Ledarskap i kommuner” som omfattar totalt tio projekt runtom i Sverige. Forskningsprogrammet har en budget på drygt 8 miljoner och drivs av Svenska Kommunförbundet i samarbete med Vinnova (Verket för innovationsutveckling). Syftet är att stödja forskning om ledarskapsfrågor i kommunerna för att göra kommunal verksamhet effektivare i vid mening.

För mer information om projektet kontakta Maria Wolmesjö, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. Telefon: 0470-70 83 31, e-post: Maria.Wolmesjo@ivosa.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera