Tema

Nytt behandlingsalternativ vid livshotande reumatisk sjukdom

Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en reumatisk sjukdom som ofta drabbar livsviktiga organ. Idag behandlas svåra fall, där njurarna skadats, med preparat som kan ge allvarliga biverkningar. I en studie vid Göteborgs universitet har forskare funnit ett nytt behandlingsalternativ.

Läkemedlet Mykofenolat mofetil (MMF), som används för att förhindra avstötning av transplanterade organ, har i djurstudier visats vara ett lovande alternativ vid behandling av livshotande SLE.

SLE drabbar vanligen unga kvinnor, och funktionen hos många livsviktiga organsystem i kroppen kan påverkas negativt. De allvarligaste symtomen uppstår hos patienter som utvecklar SLE-inflammation i njurarna, hjärtat, lungorna och hjärnan. Immunförsvarets celler, de vita blodkropparna, orsakar sjukdomen, bland annat genom produktion av antikroppar riktade mot kroppsegna vävnader.

SLE kan kontrolleras med läkemedel som hämmar dessa cellers tillväxt och funktion. Vid svåra fall då njurarna skadats krävs behandling med kortison och cellgifter. I denna avhandling studerades om den immunförsvarsdämpande drogen MMF kunde vara ett alternativ vid cellgiftsbehandling av SLE.

MMF gavs till möss som spontant utvecklar en SLE-liknande sjukdom. Resultaten visar att de möss som behandlas med MMF lever längre, har friskare njurar och lägre nivåer av SLE-antikroppar i serum än kontrollmöss. Behandlingseffekten är jämförbar med gängse behandling med cellgifter.

Charlotte Jonsson, tel 031-342 40 21, fax 031-82 39 25, e-post: charlotte.jonsson@rheuma.gu.se

Handledare: Hans Carlsten tel 031-342 40 17
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för reumatologi
Handledare: Hans Carlsten tel 031-342 40 17
Titel på avhandlingen: Purine synthesis inhibition in experimental lupus
Avhandlingen försvaras torsdagen den 7 juni kl 13.00, föreläsningssalen Guldhedsgatan 10 A, Göteborg

Nytt behandlingsalternativ vid livshotande reumatisk sjukdom

 lästid ~ 1 min