Artikel från Uppsala universitet
28 maj 2001

Telekommunikation omöjlig utan samordning

Telekommunikationssektorn är en sektor som har ett stort behov av samordning av tekniska, ekonomiska och administrativa funktioner för att fungera som ett sammanhängande system. Uppsalaforskaren Carl Jeding har studerat hur man reglerat telesektorn under 1900-talet.

De olika aktörerna inom telekommunikationssektorn har normalt motstridiga intressen. Detta skapar ett behov av organisationer och beslutsregler som hjälper aktörerna att nå gemensamma lösningar på sina samordningsproblem.

Under 1920- och 1930-talen kopplades de nationella telefonnäten ihop till ett sammanhängande internationellt system, och det blev för första gången möjligt att ringa över hela världen. Detta byggde på internationella överenskommelser mellan staterna om bland annat tekniska standarder. Organisationen Comité Consultatif International des Communications Téléphoniques à Grande Distance en Europe (förkortat CCIF) var forum för överenskommelserna. Carl Jeding visar i sin avhandling att staternas ställningstaganden, som nästan alltid framställts som rent tekniska beslut, ofta baserats på nationella politiska intressen om utrikespolitik, försvar och ekonomi.

Vid sidan av de internationella överenskommelserna i CCIF och andra organisationer har de skandinaviska länderna utvecklat ett nära samarbete. Detta har snarast byggt på täta informella kontakter där de nationella representanterna byggt upp ett socialt nätverk som underlättat samarbetet. Gradvis under perioden 1914-1960 utvidgades samarbetet mellan länderna till nya områden, och ländernas intressen sammanföll allt mer.

Carl Jeding har också studerat liberaliseringen av den svenska telemarknaden på 1990-talet, då Televerkets monopol avskaffades och man införde konkurrens. Denna process kallas ofta felaktigt för avreglering. I själva verket medförde det nya systemet snarast fler regler för att uppnå de telepolitiska målen. Den stora skillnaden med det nya systemet var att regleringen blev mer indirekt och neutral. Där staten tidigare kunnat styra sektorn direkt genom Televerket fick man nu istället använda mer generella instrument som Telelagen och regleringsmyndigheten PTS.

Resultaten visar hur länder handlar strategiskt för att påverka internationella regler i sina egna intressen. Även till synes icke-politiska områden som tekniska standarder används på detta sätt för nationella politiska syften. Avhandlingen visar också på behovet av reglering för att uppnå de önskade effekterna, även på en fri marknad som den svenska telemarknaden.

Avhandlingens titel är Co-ordination, Co-operation, and Competition. The Creation of Common Institutions for Telecommunications
Carl Jeding kan nås på telefon 08-678 56 63,
0708-15 10 19 eller e-post Carl.Jeding@pts.se
Personfoto. www.info.uu.se/pressmapp/ CarlJ1 och CarlJ2

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera