Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2001

Läkare och sjuksköterskor i etiskt svåra vårdsituationer

De etiska problem som läkare och sjuksköterskor ställs inför i vårdsituationen hör samman med livet men som förstärks i deras professionella roller som vårdare av sjuka och sårbara personer. Det konstaterar Venke Sørlie, Instituionen för omvårdnad, Umeå universitet, i en avhandling som hon försvarar den 29 maj.

Avhandlingen omfattar sex delarbeten. Intervjuer har genomförts med 43 läkare och 61 sjuksköterskor om deras upplevelser av etiskt problematiska situationer i medicinsk, onkologisk och pediatrisk vård. I en delartikel redovisas skillnader mellan läkares och sjuksköterskors berättelser om etiskt svåra situationer i medicinsk och onkologisk vård. Läkarna beskrev framför allt aktionsetiska problem som svårigheter att avstå från behandling, att avbryta påbörjad behandling samt övervård. Sjuksköterskorna beskrev däremot framför allt relationsetiska problem. I en uppföljande delartikel beskrivs tolkningen av reflekterande intervjuer med 21 av de 32 personer som tidigare intervjuats. Likheterna mellan grupperna blev nu mer framträdande än skillnaderna. Båda grupperna fokuserade upplevelser i relation till egen sårbarhet, att möta döden, svårigheter att se helheter och att använda avancerad teknik på ett etiskt riktigt sätt.

I fyra delartiklar tolkas kvinnliga läkares, manliga läkares, kvinnliga sjuksköterskors och manliga sjuksköterskors berättelser om etiskt svåra situationer i pediatrisk vård. Kvinnliga läkare och manliga sjuksköterskor fokuserade barnet i sina berättelser och resonerade framför allt relationsetiskt. Kvinnliga sjuksköterskor och manliga läkare resonerade relationsetiskt och fokuserade prioriteringar och avdelningskultur. Ett genomgående fynd var brist på öppen kommunikation om etiska problem, ensamhet, osäkerhet speciellt i beslutssituationer, smärta över bristande dialog och försummelse av barnet. Likheterna var mer slående än olikheterna. Resultaten diskuteras utifrån K E Lögstrups relationsetiska perspektiv. Detta innebär att ömsesidigt beroende, spontana livsyttringar och etiska krav fokuseras.

Slutsatsen blir att de etiska problem som läkare och sjuksköterskor fokuserar i sina berättelser är fenomen som hör samman med livet men som förstärks i deras professionella roller som vårdare av sjuka och sårbara personer.

Venke Sørlie arbetar vid Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo, tel. +47 228 50 579 eller e-post: venke.sorlie@sykepleievit.uio.no

Avhandlingen har titeln “Being in ethically difficult care situations. Narrative interviews with registered nurses and physicians within internal medicine, oncology and pediatrics”. Norsk titel: “Å være i etiske vanskelige situasjoner. Intervuer med sykepleiere og leger i indremedisinske avdelinger, i kreftavdelinger og barneavdelinger”.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset.
Fakultetsopponent är docent Lars-Olle Armgard, Lund universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera