Tema

Nya rön om blodsockerbalans hos tonårsflickor med diabetes

En kraftigt förhöjd insöndring av tillväxthormon har troligen storbetydelse för insulinkänslighet och blodsockerbalans hos tonårsflickor meddiabetes. En tilläggsbehandling med Pirenzepine kan då vara ett brakomplement till traditionell insulinbehandling. Det är ett par av deresultat som Uppsalaforskaren Maria Halldin Stenlid redovisar i sin avhandling.

Många tonåringar med diabetes, och särskilt flickor försämras i sin
blodsocker-kontroll under puberteten och ökar samtidigt ofta i vikt. Delvis
kan detta tillskrivas ett förändrat socialt beteende, med bristande
följsamhet i diabetes-behandlingen. I sitt avhandlingsarbete har Maria
Halldin Stenlid vid Uppsala universitet undersökt vilken betydelse pubertetens speciella hormonbalans har på ämnesomsättningen. Vissa hormoner, som tillväxthormon, minskar känsligheten för insulin. Tidigare studier har visat ökad bildning av tillväxthormon hos tonåringar – framför allt nattetid.
Maria Halldin Stenlid har funnit att insöndringen av tillväxthormon
är kraftigt förhöjd hos tonårsflickor med diabetes. Denna ökning är
oberoende av graden av blodsocker-reglering och är mer uttalad dagtid än
nattetid, vilket sannolikt har stor betydelse för insulinkänslighet och
blodsocker-balans hos dessa flickor.
Insulinlike growth factor-I, IGF-I, är ett hormon vars bildning hos
friska individer styrs av tillväxthormon. IGF-I liknar insulin och sänker
blodsockret. Studierna visar att flickorna med diabetes hade reducerade
nivåer av IGF-I, vilket sannolikt spelar roll för blodsocker regleringen.
IGF-I förekommer bara till liten del fritt i blodcirkulationen. Det binds
till flera olika proteiner, så kallade bindarproteiner, IGFBP. Ett
bindarprotein av betydelse är IGFBP1. Detta var kraftigt förhöjt hos
flickor med dåligt reglerad diabetes, men var i det närmaste normalt hos
välinställda flickor. Höga nivåer av IGFBP1 sänker aktiviteten av IGF-I och
detta försämrar blodsocker-kontrollen.
Ett grundproblem vid injektions behandling av insulin är sannolikt
att för lite insulin når levern. Detta skapar en ond cirkel med lågt fritt
IGF-I och höga nivåer av tillväxthormon. Övervikt försämrar denna
situation. Flickorna med dålig blodsocker-kontroll var ofta överviktiga.
Kontinuerligt dålig blodsockerkontroll ökar markant risken att
utveckla komplikationer i ögon och njurar. Det är därför ytterst angeläget
att tidigt förhindra sådana komplikationer. En grupp tonårsflickor med
dåligt inställd diabetes behandlades med en tilläggsmedicinering,
Pirenzepine, i syfte att förbättra blodsocker-regleringen. Resultaten visar
att behandling med Pirenzepine under en tremånadersperiod förbättrade
blodsocker-kontrollen och insulinkänsligheten. Behandlingen hade få och
övergående bieffekter. Pirenzepine förefaller därför vara ett lovande
komplement till traditionell insulinbehandling vid diabetes under tonåren.

Avhandlingens titel är Diabetes in Adolescent Girls
Maria Halldin Stenlid kan nås på telefon 018-611 58 83
eller e-post Maria.Halldin@kbh.uu.se

Nya rön om blodsockerbalans hos tonårsflickor med diabetes

 lästid ~ 2 min