Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2001

Du och hälsoriskerna

Människor är olika långa, korta, tjocka, smala och dessutom olikakänsliga. När riskerna hos ett kemiskt ämne skall bedömas är det viktigtatt ta hänsyn till individuella skillnader. Fredrik Jonsson har i sittavhandlingsarbete vid Uppsala universitet tagit fram en ny modell för att göra det i uppskattningen av hälsorisker i arbetsmiljön.

Vid riskbedömning av kemiska ämnen är en grundläggande frågeställning
den om variation i känslighet i befolkningen. Denna variation kan
uppskattas genom att föra in känd kunskap om ärftlig eller miljöbetingad
metabolism – såväl som fysiologiska, anatomiska och biokemiska
egenskaper på individnivå – i biologiskt baserade modeller. Fredrik Jonssons har i sitt avhandlingsarbete tillämpat nya statistiska
metoder på tidigare publicerade experimentella data från
Arbetslivsinstitutet som under närmare 30 år bedrivit studier
kring upptag och omsättning av lösningsmedelsångor och andra
flyktiga ämnen hos frivilliga försökspersoner. Genom tillämpningen av de
nya statistiska metoderna på dessa data har Fredrik Jonsson bidragit
till en fördjupad kunskap om dessa ämnen och om biologiskt
baserade modellers tillförlitlighet i allmänhet. Han har studerat
metylklorid, diklormetan, toluen och styren som modellsubstanser, men
metodiken är i princip tillämpbar på vilket ämne som helst. Modellen för
diklormetan använde han för att skatta cancerrisk i en simulerad svensk
befolkning vid livslång exponering. Metoden har gjort det
möjligt att beräkna cancerrisken vid lågdosexponeringar av kemiska
ämnen.
Resultaten utgör ett viktigt bidrag till utformandet av modeller för
riskkemikalier. En lämplig statistisk behandling av osäkerhet och
variabilitet ökar tillförligheten hos modellernas förutsägelser och
bidrar till en förbättrad vetenskaplig bas för skattning av hälsorisker i arbetsmiljön.
Fredrik Jonssons forskning har redan tidigare uppmärksammats av Society
of Toxicology i USA. De belönade metoden för att kombinera biologiska
och befolkningsstatistiska modeller med en flerstegsmodell för
cancerutveckling.

Avhandlingens titel är “Physiologically based pharmacokinetic modeling in
risk assessment”.
Fredrik Jonsson kan nås på telefon 08-730 97 64.
eller e-post: fredrik.jonssson@niwl.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera