Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2001

Uthålligt skogsbruk och markanvändning i Sydostasien

Hur kan fattiga bönders berättigade strävanden att höja sin levnadsstandardförenas med nationella utvecklingsambitioner eller internationella mål attavsätta skog för bevarande av biologisk mångfald och klimat? Den fråganberör Mats Sandewall i en doktorsavhandling från SLU i Umeå.

De skogsprinciper som utformades vid FN:s miljökonferens i Rio 1992
uttrycker bland annat ambitionen “att skogsmark ska skötas uthålligt så att
människors sociala, ekonomiska, ekologiska, kulturella och andliga behov
tillgodoses” och “att regeringar ska möjliggöra för alla berörda grupper att
delta i utvecklingen av nationella program”.

Hur sådana principer kan omsättas i praktiken har tre svenska forskare –
förutom jägmästaren Mats Sandewall sociologen Bo Ohlsson och agronomen Kajsa
Sandewall – studerat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid SLU i
Umeå. Man har gjort fallstudier i Laos och Vietnam i samarbete med
forskargrupper från dessa länder.

Inte bara ett skogligt problem

En viktig utgångspunkt i projektet har varit att frågan om skogsmarkens
användning inte kan hanteras som ett rent skogligt problem utan måste
hanteras över sektorgränserna – “u-landsbonden” är i högsta grad en
mångsysslare. En annan aspekt har varit att alla berörda parter, särskilt
bönder och myndigheter, bör delta i forskning och strategibildning, eftersom
var och en planerar och agerar efter egna förutsättningar och därmed
påverkar markanvändningen.

Projektet har bedrivits i bergsområden med en stor och fattig
landsbygdsbefolkning och ett omfattande svedjebruk. Det senare utgör, för en
tredjedel av befolkningen i Laos, en viktig jordbruksform och det
dominerande sättet att producera mat, men ses av dess regering som en
markanvändning vilken starkt bidrar till avskogning och fattigdom.

När skogsmyndigheten i Vietnam planerar att anlägga 5 miljoner hektar skog inom
tio år räknar man in “ej ännu använd mark” i beskogningsarealen. Det är i
många fall samma mark som svedjebonden betraktar som jordbruksmark i träda
eller betesmark för köttproduktion. När man avsätter skogsreservat räknar
man sällan med att dessa områden utgör en basresurs av brännved och
avsaluvirke för den omgivande befolkningen.

Förbättrad markanvändning syftet

Projektet syftar till att utveckla bättre ansatser för skogshushållning och
markanvändning. Traditionell “planering” är i både Laos och Vietnam
centralistiskt uppbyggd och innebär något förenklat att myndigheterna
beslutar om policies, lagar, femårsplaner och årsmål vilka stegvis bryts ned
på provinser, distrikt, kommuner och byar. Bönderna får veta vad som
förväntas av dem, men eftersom planerna sällan är förknippade med resurser
för investeringar, så rapporterar man ofta att målen uppfyllts utan att så
är fallet, eftersom ingen har intresse av att leverera negativa sanningar.

Hur skulle då myndigheterna kunna agera för att främja en för alla önskvärd
>utveckling? Den ansats som tagits fram innefattar följande huvuddelar:

• Intervjuer på lokal nivå och statistik för att beskriva historisk
utveckling och dagssituation.

• Uppföljning av intervjudata med hjälp av en stickprovsmetod som utvecklats
i projektet. Vid besök av statistiskt utlagda provpunkter medverkar
lokalbefolkning och ger kompletterande information om exempelvis
skogsanvändning, jordbruksmetoder och marknad.

• Användning av flygbilder för att mäta hur avskogning och jordbruksareal
förändrats i förhållande till samhällsutveckling. I en studie användes
franska, amerikanska, sovjetiska och nya svenska flygbilder från olika
historiska skeden, vilka alla tagits över projektområdent.

• Framtidsscenarier med hjälp av en simuleringsmodell. Denna beskriver hur
markanvändning, matproduktion och vedbehov utvecklas vid antaganden om
befolkningsförändringar, ekonomisk tillväxt och jordbrukets produktivitet.
Dessa scenarier har sedan använts i diskussioner om framtida strategier och
program på lokal och nationell nivå.

Fredagen den 20 april 2001 kl 13.00 försvarar civiljägmästare Mats
Sandewall, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU i
Umeå, sin avhandling, som har titeln “Uthålligt bruk av skogsmark i
Sydostasien, metoder för strategisk planering” (Sustainable Use of Forest
Land in Southeast Asia. A strategic planning approach). Disputationen avser
skoglig doktorsexamen.

Opponent: Commissioner, Dr Neil Byron, Productivity Commission, Melbourne,
Australien.

Lokal: Hörsal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Ytterligare information: Mats Sandewall, inst för skoglig resurshushållning
och geomatik, SLU i Umeå. Tel 090-786 58 15.
E-post: Mats.Sandewall@resgeom.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera