Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2001

Internationell konferens i Uppsala:Telemedicin och framtidens sjukvård

Telemedicin kommer att få stor betydelse för sjukvårdens framtidaorganisation och höja kompetens och kvalitet samtidigt som den kan sparakostnader. Vid den sjätte internationella konferensen i telemedicin i Uppsala den 18-21 juni kommer några av världens ledandeexperter att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv. Konferensenvänder sig också till personal, administratörer, politiker och företrädareför patientorganisationer inom den svenska sjukvården.

Telemedicin i dess vida bemärkelse innebär att man inom sjukvården
utnyttjar elektronisk kommunikation för patientrådgivning, bedömning,
övervakning och specialistkonsultationer. Läkare och annan
sjukvårdspersonal kan söka stöd för diagnosticering och behandling i
princip var som helst i världen. Telemedicin väntas få stor betydelse för
sjukvårdens framtida organisation. Man kan bygga ut primärvården, behålla
små sjukhus och omorganisera de stora sjukhusen till viktiga
kunskapscentra. Därigenom kan kvaliteten höjas och vårdtiderna förkortas
samtidigt som man sparar in på patienternas och sjukvårdspersonalens
reskostnader Ett annat mål som kan uppnås är en kvalitativt bättre vård och
omsorg.
I Sverige, en av världens ledande IT-nationer, används telemedicin
redan för en rad spjutspetsprojekt inom både vård, omsorg och utbildning.
Sveriges landsting har i samarbete med Apoteket etablerat Infomedica för
patientinformation och konsultationer. Carelink är landstingsförbundets,
kommunernas, Apotekets och privata vårdgivares IT-organ för att utveckla
och införa IT-tekniska lösningar inom vård och omsorg. Akademiska sjukhuset
i Uppsala använder redan nu dagligen telemedicin inom exempelvis psykiatri,
radiologi, patologi och trauma. Neurologer i Uppsala ger telemedicinska
konsultationer till läkare på Åland. Telemedicin kan också användas för att
utbilda sjukvårdspersonal på alla nivåer – liksom utbildning av patienter
och anhöriga, Här finns inga gränser. Till exempel ges internationell
utbildning i nutritionsprojektet Global NutrITion från Uppsala till Afrika.
En kort exemplifieringen av telemedicinens möjligheter:
Videokonsultationer, fryssnittning av tumörvävnad under operation på ett
sjukhus för patologisk bedömning på ett annat sjukhus, endoskopering utförd
av primärvårdsläkare för bedömning av sjukhusspecialister, och
fotografering av ögonbottnar hos diabetiker utförda av specialutbildad
vårdpersonal för vidarebefordran till ögonläkare för bedömning. Jourkedjor
kan också effektiveras genom att ljud och bild kan placeras på den plats
man önskar och då även i hemmet.
Telemedicinens många fördelar talar för en stark tillväxt i
framtiden. Hittills har kostnaderna för de elektroniska systemen och för
att utbilda personalen varit återhållande på utbyggnaden, men nya studier
av telemedicinens kostnadseffektivitet talar för en relativt snabb
utbyggnad.
Den internationella konferensen i Uppsala den 18-21 juni samlar en
rad av världens ledande specialister på telemedicin. Bland andra medverkar
Steinar Pedersen, som är ordförande i International Society for
Telemedicine, och Rashid Bashshur, ordförande i American Telemedicine
Association. Peter Buxton, command surgeon i brittiska flottan kommer att
tala om telemedicin som ett verktyg för en global utjämning av
sjukvårdsresurserna, och Peter Waegerman, som har en central ställning när
det gäller att kvalitetssäkra patientinformation i det amerikanska
sjukvårdssystemet, kommer att presentera elektroniska patientjournaler som
en väg att stärka patientens ställning. Orvill Adams från
Världshälsoorganisationen medverkar med ett perspektiv på hur telemedicin
kan utveckla sjukvården. Internationellt välkänd är också Richard Stallman,
som arbetar för att mjukvara över nätet ska vara en fri tillgång. Laurel
Simmons är en känd representant för “patienten på nätet”. Konferensen
inleds av socialminister Lars Engqvist, som kommer att tala om
telemedicinens betydelse för den svenska sjukvården
Förutom ett antal plenarföreläsningar kommer konferensen att under
de fyra dagarna omfatta symposier, seminarier och postersessioner. Det
omfattande och mångsidiga programmet gör konferensen till ett bra tillfälle
att orientera sig om den telemedicinska utvecklingen i både nationellt och
internationellt perspektiv. Konferensen vänder sig därför förutom till
läkare och annan sjukvårdspersonal också till sjukvårdsadministratörer,
sjukvårdspolitiker, företrädare för patientorganisationer och allmänhet.

Huvudarrangör för den sjätte internationella konferensen i telemedicin är
Centrum för telemedicin vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska
sjukhuset i Uppsala.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Kollberg, professor och ordförande i Centrum för telemedicin,
president för konferensen, 018-611 28 96 alt. 070 – 572 65 26, e-post
Hans.Kollberg@ped.uas.lul.se och Hans.Kollberg@kbh.uu.se

Björn-Erik Erlandson, chef för Medicinsk teknik, Akademiska sjukhuset,
ordförande i organisationskommittén för konferensen, 018-611 33 01 alt.
070-551 43 30, e-post Bjorn-Erik.Erlandson@mta.uas.lul.se

Konferensprogrammet i sin helhet kan hämtas på adress www.telemedicine2001.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera