11 april 2001

Fy, det luktar björk! sa granbarkborren

Biologisk mångfald ökar ett ekosystems stabilitet och motståndskraft mott.ex. sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. De lukter som olika växtarterutsöndrar kan vara en viktig orsak till detta fenomen skriver Qing-HeZhang i sin avhandling vid SLU.


När en växtätande insekt söker efter värdträd distraheras den av andra dofter i omgivningen. Denna kunskap kan användas i skogsbruket, t.ex. genom att hotade hyggeskanter med hjälp av doftblandningar skyddas mot granbarkborreangrepp.

Brist på biodiversitet anses ofta förklara ökad förekomst av skadeinsekter.
En viktig bakomliggande mekanism för detta föreslås i avhandlingen vara
“kemodiversiteten”, dvs. mångfalden av kemiska substanser. Insekterna är
känsliga för och skyr vissa specifika dofter från icke-värdväxter.

Växtätande insekter, såsom t.ex. granbarkborren och märgborren, måste
oftast sprida sig från uppväxtplatsen och välja en ny växt i rätt miljö för
>sin fortplantning. Det är väl känt att doftsignaler från potentiella
värdväxter hjälper barkborren i detta val, men man har inte tidigare känt
till vilken roll doftsignaler från icke värdväxter kan spela. När
barkborren söker efter en ny värdväxt gäller det för den att hitta rätt
biotop, att välja rätt trädart och sedan att välja ut ett lämpligt träd.
Dessa val görs till stor del genom att barkborren “luktar sig till” rätt
miljö. En mångfald av dofter från icke-värdväxter stör insektens sökande i
blandade kemodiversa biotoper, t.ex. blandskogar.

Qing-He Zhang har nu lyckats identifiera fyra grupper av doftämnen som i
kombination kan minska granbarkborrens attraktion till de värdväxter den
helst koloniserar. Denna upptäckt kan få betydelse inom skogsbruket, där
man ofta har problem med skadeinsekter såsom granbarkborre. Fältförsök i
Centraleuropa visade att användning av de upptäckta doftämnena vilseledde
barkborren och angreppen reducerades med 60 procent. Samarbete pågår nu med
ett kanadensiskt och ett slovakiskt företag för utveckling av dessa
doftämnen för skogsskydd.

MSc Qing-He Zhang, institutionen för växtvetenskap, SLU, försvarar fredagen
den 27 april kl. 10.00, sin doktorsavhandling “Olfactory recognition and
behavioural avoidance of angiosperm non-host volatiles by conifer bark
beetles”. Disputationen äger rum i Gamla aulan, Agricum, Slottsvägen 2, SLU
i Alnarp. Opponent är Professor John Borden, Vancouver, Canada.

Information: Qing-He Zhang (eng.), tel: 040-415310.
E-post: qing-he.zhang@vv.slu.se eller Fredrik Schlyter, tel: 040-415303,
E-post: fredrik.schlyter@vv.slu.se

Se även:
http://www.vsv.slu.se/zhang/svensk.htm
http://www.vsv.slu.se/zhang/SJFR_QHZ.htm
http://www.vsv.slu.se/schlyter/tatry_pr/tatrypr.htm

Bild:
http://www.slu.se/forskning/disputationer/bilder/zhang.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera