Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2001

Uppsalakonferens:Att vårda sig om det livsnödvändiga vattnet

Helhetssyn på vatten och hälsa, våtmarkers och sjöars hydrologi, vatten ikallt klimat, framtidens och dagens behov av vattenvetare ochvattenvetenskap grundvatten samt växttäcket och vattenkretsloppet är sexhuvudtemata vid årets hydrologidagar när cirka 25 doktorander och yngreforskare möter lika många näringslivsrepresentanter och etableradeuniversitetsfolk vid en konferens i Uppsala torsdag och fredag, 22-23 mars.

Vatten är inte bara vattenmolekyler utan också en transportör av för
människan viktiga mineraler och andra ämnen, både i kroppen och till
kroppen. Samtidigt som vattnet kan bringa hälsa och förutsättningar för
goda skördar kan vattnet också bringa ohälsa och föroreningar. Därför krävs
en helhetssyn på vatten och hälsa när man planerar vattenförsörjningen.
Mehari Gebreh-Mehdin vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa,
medverkar under första dagen – tillika Världsvattendagen – bland annat med
internationella exempel på vilka negativa följder som bristen på helhetssyn
kan få. Bitte Erlandsson vid Livsmedelsverket utvecklar betydelsen av
riskanalys vid dricksvattenframställning Världsvattendagen är en av FN
proklamerad dag för att uppmärksamma den allt viktigare roll som vattnet
har för människans fortlevnad på jorden. Årets tema är “Vatten och hälsa”
och därigenom vill man den intima kopplingen mellan människans hälsa och
tillgången på vatten av god beskaffenhet.
Förutom att uppmärksamma Världsvattendagen diskuteras på torsdagen
våtmarkers och sjöars hydrologi. Till följd av jordbrukets minskade
arealanspråk söker man nu på olika håll återskapa våtmarker och även bygga
nya dammar i tätortsmiljö för att åstadkomma en naturlig rening av
dagvatten. Effekterna av sådana åtgärder är dock inte entydigt positiva. En
tredje session tar upp de mer fysikaliska problem som följer av att vatten
på våra säsongsvis kalla breddgrader uppträder som snö och is. Fredagens
program tar upp frågor om grundvatten, växttäcket och vattenkretsloppet
samt framtidens och dagens behov av vattenvetare och vattenvetenskap.
Hydrologidagarna arrangeras i år av programmet för hydrologi vid
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, i samarbete med
Svenska hydrologiska rådet, SHR. Syftet med hydrologidagarna är, förutom
kunskapsutbytet, att ge doktorander och yngre forskare tillfälle att knyta
nya kontakter och utveckla sina nätverk. Konferensen hålls i Geocentrums
lokaler, Villavägen 16 på torsdagen och i SGUs hörsal på fredagen.

För ytterligare information, kontakta Sven Halldin, Institutionen för
geovetenskaper, telefon 018-471 22 62, e-post Sven.Halldin@hyd.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera